‘ทาน’คือ การให้หนึ่งในอนุปุพพิกถา คือ ธรรมะที่แสดงไปตามลำดับเพื่อชี้แนวแห่งโลกุตระ

‘ทาน’ที่เมื่อสละออกซึ่งสิ่งของภายนอกความตระหนี่อยู่ตรงไหนละที่ตรงนั้นความตระหนี่ความหวงกั้นหายไปเกิดบุญทันที

‘ทาน’ยิ่งให้ยิ่งได้การได้คือลาภะให้‘ทาน’คือละความตระหนี่จิตจึงเบาความเบาคือผลผลคือการได้ลาภะคือบุญผลคือความสุขบุญคือชื่อของความสุข

‘ทาน’ ให้โดยไม่กระทบตนไม่กระทบคนอื่นมีจิตอนุเคราะห์ให้ทานให้ทานอันควรให้โดยเคารพให้โดยศรัทธานี่จึงเป็นลักษณะของสัตบุรุษที่ให้ทาน

‘ทาน’คือ การให้เพื่อหวังบุญให้อย่างไรจึงมีอานิสงส์มากไม่เศร้าหมองและการให้ทานอย่างไรที่เหนือกว่าสิ่งของทั้งปวงเป็นการให้ทานขั้นสูงสุด

Time Index

[00:31]เจริญจาคานุสสติ

[05:40]เริ่มใต้ร่มโพธิบท

[09:47]ทานอนุปุพพิกถา

[11:31]จาคะ /สงเคราะห์เปรียบเทียบส่วนต่างกับทาน

[21:39]ลาภานุตตริยะ(อนุตตริยะ6)

[29:18]เงื่อนไขของบุญมากหรือน้อย|ผู้รับ และผู้ให้

[34:27] อุปมาด้วยการปลูกข้าว

[39:57] การให้ 3 อย่าง

[45:25]เหตุปัจจัยเป็นเครื่องให้ทาน7ขั้น

[54:40]สรุป


อ่าน อนุตตริยสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “อสัปปุริสทานสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน “สัปปุริสทานสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน ทานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง ทานกับการบรรลุธรรม ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562