“อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ อุ อา กะ สะ”ใครที่ได้ท่องคาถาบทนี้แล้วปฏิบัติตาม จะทำให้เป็นบุคคลผู้มีหัวใจเศรษฐีได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโกฬิยบุตรชื่อทีฆชาณุ ถึงธรรมะ 4 ประการ ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า

ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความรู้จักความหมายของตัวต้นของศัพท์ ให้ลึกซึ้ง พร้อมวิธีปฏิบัตินั้น ๆ โดยรายละเอียด ทั้งยังนำเรื่องราวของเหล่าเศรษฐีผู้มีความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งในทางกายและทางจิตใจ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อพิจารณาใคร่ครวญนำมาปรับแก้สมการชีวิตของเราให้รู้จักจุดที่พอดีได้

Time Index

[03:35] อุ อา กะ สะ คาถาหัวใจเศรษฐี

[09:39] ปัญหามันอยู่ตรงที่ความอยาก

[13:06] เหล่าเศรษฐีผู้ร่ำรวยทั้งทางกายและทางใจ

[20:49] อธิบายความหมายโดยรายละเอียด | เริ่มจากเรื่องของจุดที่ทำให้เรารู้จักความพอดี

[30:26] เรื่องของความขยัน

[35:08] เรื่องของการรักษา

[38:18] เรื่องของการคบมิตร

[44:13] เรื่องของบริวาร

[47:50] เน้นจุดสำคัญในสมชีวิตา | การแบ่งจ่ายทรัพย์ใน 4 หน้าที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน

[51:10] เรื่องเล่าของนายบิล เกตส์

[53:12] ประเด็นคำคม

[54:21] ความสำคัญของ “บุญ” และการหวังเอาบุญ

[56:49] สรุป  “คาถาหัวใจเศรษฐี” นี้ ที่สามารถทำได้ตอนนี้เลย เพื่อประโยชน์ (ความสุข) ในปัจจุบัน


อ่าน “ทีฆชาณุสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง “ธรรมอันเป็นรากแห่งความสุข” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง “ผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมย่อมเป็นสุข” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561