"เราต้องละเหตุแห่งทุกข์ จึงจะดับทุกข์ได้ ไม่ใช่รู้สาเหตุแห่งทุกข์ สิ่งที่ต้องรู้คือรู้เรื่องทุกข์ เข้าใจว่าเหตุของมันคืออะไร รู้แล้วละเหตุของมันให้ได้ จึงจะดับทุกข์ได้"

Q: ขอทราบประวัติท่านพระราหุล

A: ที่กล่าวถึงก็จะมีใน 3 พระสูตร และ 2 เรื่องในธรรมบท รายละเอียดสามารถหาฟังเพิ่มเติมใน link ด้านล่าง หรือค้นด้วยคำว่าราหุลใน donhaisok.fm 

Q: การแสดงฤทธิ์เช่นการย่นระยะทางในเกจิอาจารย์มีอยู่จริงหรือ คนเราสามารถทำตามได้หรือไม่

A: วิชชาแบบนี้มี สามารถทำได้ด้วยกระบวนการคือสมาธิแล้วน้อมไปเพื่ออิทธิวิธีได้ ต้องอาศัยการทุ่มเทการปฏิบัติมาก และต้องมีศรัทธาว่ามีอยู่จริง

Q: ต้องอาบัติปาราชิกแล้วปกปิดไว้จะขาดจากความเป็นพระตอนไหน และการปาราชิกมีผลถึงทายาทหรือไม่

A: ขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ตอนที่ทำแล้ว เป็นผลเฉพาะบุคคลไม่ส่งผลต่อทายาท ยกเว้นบุคคลที่ปาราชิกได้ไปเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ ถือว่าการบวชนั้นไม่สมบรูณ์ เมื่อรู้แล้วก็ต้องสึกไป

Q: พระสมัยก่อนไม่ค่อยมีข่าวร้ายขณะเดินธุดงด์ ถือว่าเป็นอานิสงส์บุญบารมีใช่หรือไม่

A: มีอยู่เพียงแต่อาจไม่ได้รับความสนใจ ส่วนอานิสงส์ทำให้แคล้วคลาดก็เกิดจากการที่มีเมตตา เราอาจจะหลงทางได้ แต่ในใจเราจะไม่หลงด้วยสติ

Q: เปรตมีอยู่จริงหรือแค่เรื่องเล่าให้กลัว

A: ในพระไตรปิฏกระบุว่ามีอยู่จริงเป็นหนึ่งในอบายทั้งสี่ เป็นหนึ่งในหลายธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ให้เห็นถึงโทษ

Q: ความทุกข์เป็นผลจากอดีตที่ทำไว้ การที่จะแก้ทุกข์ได้ เราต้องรู้สาเหตุแห่งทุกข์ก่อน จึงจะดับทุกข์ได้ เข้าใจแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ และปัญยาเกิดได้สองทางคือโยนิโสมนสิการกับกัลยาณมิตรใช่หรือไม่

A: ถ้าจะให้ถูกต้องตามบทพยัญชะควรเป็น เราต้องละเหตุแห่งทุกข์ จึงจะดับทุกข์ได้ ไม่ใช่รู้สาเหตุแห่งทุกข์ สิ่งที่ต้องรู้คือรู้เรื่องทุกข์ เข้าใจว่าเหตุของมันคืออะไร รู้แล้วละเหตุของมันให้ได้ จึงจะดับทุกข์ได้ ส่วนที่เข้าใจว่าความผิดที่เคยทำไว้เป็นความทุกข์ อันนี้ไม่ถูก เพราะถ้าเป็นจริงตามนี้การกระทำที่สุดแห่งทุกข์จะมีไม่ได้ ที่ควรเข้าใจคือกรรมที่เราทำไว้ชั่วก็ตามดีก็ตาม เราย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น จะดับเหตุแห่งทกข์ก็ต้องดับที่ตัณหา และในข้อสุดท้ายที่ว่าปัญญาคือโยนิโสมนสิการกับกัลยาณมิตรนั้น สองอันนี้คือสิ่งเดียวกัน คือ มรรค 8 ทำให้เกิดปัญญาในการรู้อริยสัจ 4

Q: ถ้าป็นคนเก่งกตัญญูแต่มีอารมณ์ร้อนยังคงชอบสิ่งสวยงามในเพศตรงข้าม เช่นนี้จะสามารถมาปฏิบัติที่วัดได้หรือไม่

A: คนที่มาวัดแล้วจะไม่ได้อะไรกลับไปคือคนที่เคยทำอนันตริยกรรม ถ้ายังไม่เคยทำก็มาได้ ส่วนจะได้อะไรกลับไปขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเพียร ให้เริ่มจากความดีที่เรามีก็จะพัฒนาไปได้ ส่วนการชอบสิ่งสวยงามให้มีสติสัมปชัญญะในการเห็นนั้นและหมั่นพิจารณาอสุภะ

Q: เมื่อลูกป่วยแล้วเกิดข้อขัดแย้งกันในการรักษา ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ควรทำอย่างไร

A: ถ้าเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าทำแบบนั้นกับเขา เมื่อเห็นไม่ตรงกันก็จะเกิดความหวงกั้นตามมา อย่าให้มีตัณหา อย่ามีมิจฉาวาจา ถ้ามีทุกข์แล้วให้เกิดปัญญาจึงจะพ้นทุกข์ได้ ให้มีมรรค 8 ในทุกการกระทำ

 

Time index

[02:19] เกี่ยวกับพระราหุล

[08:54] อิทธิวิธี

[17:33] ปาราชิก

[20:14] ธุดงด์

[24:47] เปรต

[32:02] การดับทุกข์

[38:32] ปัญหาในชีวติครอบครัว

 

Time index

[02:09] แนะนำรูปแบบรายการใหม่ในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงหลากหลายช่องทางเพิ่มเติมในการรับฟังธรรมะที่

Website "www.donhaisok.co"

Facebook Fanpage "puredhamma.com"

Youtube Channel "Pure Dhamma Vdo"

ทางโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้ Podcast Application (มีทั้ง Apple Podcast สำหรับ IOS และ Google Podcast สำหรับ Android) โดยค้นหาจากคำว่า "donhaisok" หรือ “ดอนหายโศก” ก็ได้เช่นกัน

[04:37] รูปแบบใหม่ในการนำเสนอรายการ "ธรรมะรับอรุณ" ได้มีการปรับแต่งให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นกับกลุ่มผู้ฟัง เพื่อการเลือกฟังที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ความต้องการ และจริตในการรับฟัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ : ชื่อรายการ "สมการชีวิต" เน้นไปในเรื่องของเหตุการณ์ประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การทำงาน เริ่มจากผัสสะที่เข้ามากระทบแล้วสอดแทรกด้วยเรื่องราวของธรรมะ เพื่อที่จะสามารถรับมือกับผัสสะนั้นๆได้เป็นอย่างดี

วันอังคาร : ชื่อรายการ "เข้าใจ[ธรรม]ทำ" เน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ นั่งสมาธิตาม ตั้งสติ เพ่งจิตจดจ่อกับธรรมะ

วันพุธ : ชื่อรายการ "ใต้ร่มโพธิบท" เน้นไปในเรื่องของแม่บท หมวดหัวข้อธรรมะอย่างเจาะลึกลงรายละเอียด เชื่อมกับพระสูตรอย่างไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

วันพฤหัสบดี : ชื่อรายการ "คลังพระสูตร" เน้นไปในเรื่องของการอ่านพระสูตรต่างๆ บทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกที่มีความลึกซึ้ง แยบคาย และงดงาม

วันศุกร์ : ชื่อรายการ "นิทานพรรณนา" เน้นไปในเรื่องของนิทานธรรมบท นิทานชาดก เรื่องเล่าต่างๆ เป็นส่วนอ่านเพิ่มเติมเพื่อทำให้ความรู้ทางธรรมะกว้างขวางยิ่งขึ้น

วันเสาร์ : ชื่อรายการ "ขุดเพชรในพระไตรปิฎก" เน้นไปในเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างละเอียด

วันอาทิตย์ : ชื่อรายการ "ตามใจท่าน" เน้นไปในเรื่องของปกิณกะธรรม และคำถามต่างๆจากผู้ฟัง

[08:21]  เพื่อความเข้าใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ไม่หลงเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ จึงต้องการทราบคำอธิบายอย่างละเอียดว่า การปรารภความเพียร โยนิโสมนสิการ ที่เป็นสติปัฏฐานและมหาสติปัฏฐาน

[12:54] การปรารภความเพียรสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่ และทุกเวลา โดยสามารถวัดผลจากการที่ทำให้กุศลกรรมเพิ่มขึ้น และอกุศลกรรมลดลง ทั้งนี้ต้องเป็นไปทั้งทางกาย วาจา และใจ

[25:47] สติเป็นตัวควบคุมและปรับสมดุลการปรารภความเพียรได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดโยนิโสมนสิการ สามารถแยกแยะและเห็นตามเหตุตามปัจจัยได้อีกด้วย เป็นไปในลักษณะของอริยสัจสี่และสติปัฏฐาน

[27:59] วิธีการฝึกฝนยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นอีก อาทิเช่น ลดงานสังคมลง บ้าง หรือความอยากไปโน่นนี่นั่น หรือลดเพื่อนที่เคยรักคบหากันในช่วงวัยที่ผ่านมา เพราะมีเสียงเล็ดลอดผ่านประสาททางการได้ยินว่า "เธอคงบ้าไปเเล้ว จะพูดคุยกันรู้เรื่องหรือไม่หนอ" ทำให้กังวลใจได้ เพราะเนื่องจากการฝึกฝนในการรับฟังไม่เเข็งเเรงพอใช่หรือไม่

[39:03] เนื่องจากผู้ถามเป็นลูกคนเดียว ตั้งแต่จำความได้จะมีสุนัขอยู่ข้างกายเป็นเพื่อนเล่นมาตลอด จนถึงตอนนี้เป็นเวลา 60 กว่าปีแล้ว เมื่อ่ตัวหนึ่งตายลงคุณพ่อคุณแม่ก็จะหาตัวใหม่มาให้เป็นเพื่อนเล่นตลอด ทำให้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงสุนัขอยู่ ก็จะเป็นสุนัขที่ไปเก็บมาจากข้างถนนบ้าง จากวัดที่มีคนนำไปทิ้งบ้าง ไม่เคยมีวันใดเลยที่ไม่มีสุนัขอยู่ข้างกาย เลี้ยงแต่ละครั้งก็ประมาณ 3-4 ตัว ทั้งตัวผู้ตัวเมีย จึงต้องการทราบว่า ถึงแม้สุนัขจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เขาก็มีดวงจิตเหมือนมนุษย์ มันอยู่ที่การกระทำของเขาเมื่อเวลาหมดอายุขัย ดวงจิตนั้นก็จะไปตามแรงบุญและกรรมเหมือนมนุษย์ใช่หรือไม่

[45:09] เวลาสุนัขตายลงดวงจิตเขาก็จะว่างเปล่า ไม่ยึดติดอะไร เขาก็น่าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดี เพราะดวงจิตเขาเวลาดับไม่ได้คิดถึงเรื่องดีหรือไม่ดี เป็นจิตที่ว่างเปล่าใช่หรือไม่

[47:04] ในเมื่อสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านไม่มีโอกาสทำกรรมเลย อย่างนี้จะถือได้ว่าเขาก็มีกรรมดี เขาได้สะสมความดีในชาติที่เขาเกิดเป็นสุนัขเลี้ยงใช่หรือไม่

[51:34] การที่ผู้ถามมีความผูกพันกับสุนัขมากๆ เวลาที่จิตของผู้ถามจะดับเป็นไปได้หรือไม่ว่า จิตเราจะไปเกาะติดเขา ทำให้จิตเราไปจับที่สุนัขตัวนั้น เรากับเขาจึงต้องเจอกันอีกในสถานะใดสถานะหนึ่ง ในชาติต่อๆ ไปใช่หรือไม่

[54:52] ผู้ถามสวดมนต์ ใส่บาตรทุกวันที่บ้าน และก็จะมีสุนัขมานั่งฟังเสียงสวดมนต์และเสียงพระให้พรด้วยทุกเช้า ถึงแม้เขาจะเป็นเดรัจฉาน ฟังไม่รู้เรื่อง แต่เป็นไปได้ไหมว่าเขาก็จะได้รับบุญกุศลนั้นไปพร้อมกับเราด้วย