นิทานพรรณาวันนี้มาในชาดกที่ชื่อว่า "ฆตบัณฑิตชาดก" เป็นเรื่องราวปรารภความที่ว่า…เมื่อลูกตาย แล้วเกิดความเสียใจ จะชำระกำจัดความเสียใจนั้นได้อย่างไร ? และจะทำใจอย่างไร ? ซึ่งถ้าเราได้ฟังเรื่องราวของชาดกนี้ จะพบได้เลยว่ามีแง่มุม มีข้อคิดอยู่หลายอย่างทีเดียว ที่พระพุทธองค์ต้องการสอนให้เราได้รู้วิธีว่าอะไรเป็นหนทางที่ว่าด้วย ความดับความโศก

Time index

[02:31] ฆตบัณฑิตชาดก ว่าด้วยความดับความโศก

[15:51] อุปสาครได้เสียกับพระนางเทวคัพภาจนตั้งท้อง

[20:15] สลับธิดากับบุตรของนางทาสี ทั้งหมด 10 คน

[26:39] นายทาสีสารภาพความจริงเรื่องบุตรทั้ง 10

[50:42] กษัตริย์และบุตรทั้ง 10 สังหารกันเอง

[56:24] พระพุทธเจ้าทรงสรุปเรื่องให้ฟัง


อ่าน "ฆตปัณฑิตชาดก" อรรถกถา ฆตปัณฑิตชาดก ว่าด้วย ความดับความโศก

ฟัง "อุบายระงับความโศก" ออกอากาศในรายการธรรมะรับอรุณ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "อุบายระงับความโศก ๒" ออกอากาศในรายการธรรมะรับอรุณ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558