ในวันนี้จะได้นำเอาเรื่อง จรณะ 15 วิชชา 8 และทางเสื่อม 4 อย่าง ที่เราคุ้นเคยจากบางส่วนของบทสวดมนต์ที่ว่า "วิชชา จรณะ สัมปันโน…" คือ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ประโยคนี้มีความสำคัญต่อกันเพื่อนำไปสู่ความเจริญได้อย่างไร แล้วทางเสื่อมทั้ง 4 อย่างของวิชชาและจรณะเป็นอย่างไร ติดตามรับฟังได้ในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้

Time Index

[00:38] เจริญอานาปานสติ และกายคตานุสติ

[10:25] เริ่มใต้ร่มโพธิบท

[13:03] วิชชา จรณะ และทางเสื่อม

[15:42] จรณะ 15

[34:03] วิชชา 8

[39:21] ทางเสื่อม 4 ประการแห่งวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ

[49:10] ดาบสที่ให้ถึงความเสื่อมแก่จรณะ และวิชชา

[57:17] สรุปเรื่อง จรณะ วิชชา และทางเสื่อม


อ่าน "เสขปฏิปทาสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "วิชชาแปด" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฟัง "จรณะ 15 วิชชา 3 - คุณธรรมของพระเสขะ" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ฟัง "โครงสร้างของสมาธิทั้ง ๙ ขั้น" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

ฟัง "อัมพัฏฐสูตรตอนที่ 1 ความรู้ความประพฤติสำคัญกว่าชาติสกุล" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ฟัง "อัมพัฏฐสูตรตอนที่ 2 การมีวิชชาและจรณะ" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563