เวทนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา หากได้วิเคราะห์เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดและมีการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งคือ เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ เราจะสามารถเข้าใจเหตุและผลของการเกิดผัสสะและเวทนาได้อย่างถูกต้อง ให้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาตามมา สามารถวางเฉยได้แม้มีผัสสะมากระทบหรือรับรู้ได้ถึงเวทนาเกิดขึ้น

การมีสติไม่ลืมว่าเวทนาทั้งสุข ทุกข์ อุเบกขา มีและไม่มีอามิส ล้วนเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง ไม่มองกายด้วยความเป็นคน สัตว์ ตัวตน เรา เขา แต่มองแยกเป็นแค่นามธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยมากมายเกิดขึ้น จะเห็นความเกิดดับ และเห็นว่าเวทนาล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา

Time index

[01:25] เข้าใจทำด้วยการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[02:47] ฝึกสติสัมปชัญญะ ด้วยอานาปานสติ

[14:09] สติเป็นตัวจุดประกาย แต่สัมปชัญญะเป็นตัวยับยั้งความเพลิน

[18:28] ทำความรู้จักกับ "เวทนา"

[25:35] ตัณหามีที่ไหน ปัญหาเกิดที่นั่น

[30:59] ทำความเข้าใจกับ "เวทนา"

[40:31] วิเคราะห์ "สุขเวทนา"

[48:10] วิเคราะห์ "ทุกขเวทนา"

[49:57] ทั้งสุขและทุกข์ต่างก็เป็นทุกข์ ทำให้เกิดได้ทั้งบุญและบาป

[55:45] วิเคราะห์ "อทุกขมสุขเวทนา"


อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ 10  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค

อ่าน "วิหารสูตรที่ 2 ว่าด้วยปัจจัยแห่งเวทนา" เล่มที่ 19 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "รู้ชัดในเวทนา" ออกอากาศในรายการธรรมะรับอรุณทาง FM92.5

ฟัง "เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ออกอากาศในรายการธรรมะรับอรุณทาง FM92.5

ฟัง "เวทนาไม่ใช่ตัวตน" ออกอากาศในรายการธรรมะรับอรุณทาง FM92.5