จะทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวติดอบายมุข…คนที่ติดอบายมุข เขาจะไม่ได้เห็นคุณของสิ่งดีเลย แต่กลับเห็นคุณของสิ่งไม่ดี (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) พอเห็นสิ่งไม่ดีคืออบายมุขว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมากๆ แต่เห็นสิ่งดี ๆ เช่น ศีล สมาธิ ภาวนา ว่าเป็นสิ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไร ถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ ๆ คนไม่มีศีล เขาไม่ชอบฟังคนพูดเรื่องศีล คนไม่ดี เขาไม่ชอบฟังเรื่องดี ๆ ที่เรามาคอยจ้ำจี้จ้ำไช พูดอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเขายังเห็นประโยชน์เห็นความดีในอบายมุขนั้น เขาจึงยังทำอยู่

ฉะนั้น จึงให้เราเป็นกัลยาณมิตรของเขา คอยชักจูงให้ข้อมูลด้วยมีเมตตา แสดงให้เห็นโทษของอบายมุขอย่างนั้น ๆ และถ้าหากพูดแล้วเขาจะแตก พูดแล้วเขาจะไม่ฟัง เราอย่าเพิ่งพูด แต่ให้พูดในเวลาที่เขาจะฟัง พูดในเวลาที่จะให้ความดีมันเกิดขึ้นได้ คือหาช่องชี้แจ้งที่จะให้เขาเห็นโทษ และแนะนำหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อทดแทนเวลาที่เขาจะใช้ไปในทางอบายมุข ซึ่งพอเขามีปัญญาในระดับที่น้อมเข้าสู่จิตใจของตนเองได้แล้ว ก็จะสามารถเห็นโทษของหนทางแห่งความเสื่อมนี้ด้วยภาวนามยปัญญา คือ การพัฒนาจิตให้เรามีความรู้ในข้อนี้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่า “ถ้าเราเห็นโทษของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรที่มันแย่ขนาดไหน ก็ตาม มันละได้หมด”

ในเอพิโสดนี้ จึงนำเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันมาสนทนาพูดคุยกันเพื่อแก้สมการได้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ครูอาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ด้วยการดุด่าว่าตีการปรับตัวต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มีคนใกล้ตัวติดอบายมุข การเล่นเกมส์ที่มีการต่อสู้ฆ่ากัน และการละเมิดลิขสิทธิ์

Time Index

[00:54] เมื่อครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษลูกศิษย์ ผิดหรือไม่ในทางคำสอนของพุทธศาสนา?

[09:18] 3 คุณสมบัติของทั้งผู้บอกสอนและผู้รับฟังคำตักเตือนที่ดี พึงมี

[13:19] ใจเขาใจเรา | พระโมคคัลลานะได้บอกสอนไว้ใน อนุมานสูตร

[15:26] เมื่อสังคมมีกาเรปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามราคะ โทสะ โมหะ ที่มากขึ้น  เราควรต้องปรับตัวเช่นไร

[19:46] มีการปรับเนื้อหา (Content) ของธรรมะอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมโซเชียลในยุคปัจจุบัน

[22:50] คนใกล้ตัวติดอบายมุข จะเลิกอย่างไรดี?

[24:56] ให้เป็นกัลยาณมิตร ผู้ที่จะคอยหาช่อง แนะนำชี้ให้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นกุศลและเห็นโทษในสิ่งที่เป็นอกุศล

สิ่งที่เป็นความดี ห้ามเสียจากสิ่งที่เป็นความไม่ดี

[29:53] บอกเล่าประสบการณ์ | ระดับของปัญญาที่ลึกลงไปตามลำดับในการเห็นโทษตามจริง

[36:55] การเล่นเกมส์ ที่มีการต่อสู้ ทำลาย ฆ่ากัน เป็นบาปมั๊ย?

[39:23] มีปัญญาในการละบาปอกุศลจาก กาม พยาบาท เบียดเบียน เปรียบกับการล้างทองคำ

[43:29] ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลหรือว่าบาปมั๊ย?

[51:38] อะไรที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี?


ฟัง "หวย พนันและอบายมุข" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "ปัญหาแก้ไม่ได้ด้วยความอยาก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง "ขนาบ และด่า" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "อนุมานสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "เมื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559