"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษ"- อํ. เอก-ทุ-ติ ๒๐/๑๒/๖๖.

หัวข้อแม่บทในวันนี้เป็นเรื่องของ "ความสันโดษ" ซึ่งเป็นธรรมะที่อยู่ในหัวข้อปฏิบัติที่เป็นทางกาย ทางวาจา ไม่ใช่ศีลแต่ว่าเหนือกว่าศีลขึ้นมานิดนึง เราจะมาเจาะจงลึกลงไปในหัวข้อและความหมายโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มากขึ้น

Time Index

[01:07]เจริญภาวนา : อานาปานสติ

[15:31]ความสันโดษ

[22:52] ความสันโดษที่เป็นกุศลธรรม

[35:26]เทียบเคียงกับ สัมมาชีวิตา

[44:03]สันโดษเป็นกำลังใจในงาน

[53:06]จะพัฒนาความสันโดษให้เกิดขึ้นได้อย่างไร


อ่าน "สุภสูตร อริยสมาธิขันธ์" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ข้อ ๓๒๑

อ่าน "บาลีแห่งเอกธรรม" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ [๖๖]

ฟัง "เหนือโลกอย่างมีระดับ" ออกอากาศในรายการ FM 92.5