ไม่ว่าจะเป็น “ความเครียด” หรือ“ความเหงา” ต่างก็เป็นปัญหาที่พบเจอกันได้มากในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องของปัญหาครอบครัว การทำงาน ญาติมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะความที่เหตุของมันคือ ตัณหา และ ตัณหาก็คือปัญหา

ในเอพิโสดนี้ จึงได้ยกเอาทั้ง 2 ประเด็นนี้มาทำความรู้จักเข้าใจถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนหรือเข้าใจผิด ปรับสมดุลชีวิต เพิ่มความรู้ความเข้าใจในวิธีแก้เครียดคลายเหงาได้อย่างถูกต้อง

Time Index

[03:40] เริ่มประเด็น : มีความเครียด เกิดความเหงา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จะรับมืออย่างไรดี?

[11:24] เรื่องของยสกุลบุตร

[15:09] ความเครียดคืออะไร?

[17:07] อย่าสับสนระหว่างความเครียดกับความเพียร/อิทธิบาท 4

[34:45] วิธีแก้ความเครียดที่ถูกต้อง

[39:58] ประสิทธิภาพของคน

[43:39] ความเหงาคืออะไร?

[49:59] การอยู่อย่างมีเพื่อนสอง (ตัณหาเป็นเพื่อนสองของเรา) | มิคชาลสูตร

[52:02] วิธีแก้ความเหงาที่ถูกต้อง

[54:12] สรุปข้อประเด็น


อ่าน "ปฐมมิคชาลสูตร ว่าด้วยพระมิคชาละ สูตรที่ ๑" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ [ฉบับมหาจุฬาฯ]
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ฟัง "เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดข้องด้วยอริยมรรคมีองค์ 8" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มีนคม พ.ศ. 2563

ฟัง "จิตไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องด้วยหลีกออกจากกาม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "กัลยาณมิตร 3 ระดับ" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รับชม "กัลยาณมิตร 3 ระดับ" ทาง Youtube channel หายโศก ณ วัดป่าดอนหายโศก