“ปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ ปัญญาย่อมมีในที่ที่มีศีล ศีลย่อมมีในที่ที่มีปัญญา ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีล ศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่า เป็นสิ่งล้ำเลิศในโลก”

โสณทัณฑสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสณทัณฑะที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้พูดคุยถึงคุณสมบัติของพราหมณ์ที่เชื่อกันว่ามี 5 ประการ แต่เมื่อตัดคุณสมบัติบางอย่างออกไปก็ยังพอจะเรียกว่าพราหมณ์ได้ แต่คุณสมบัติสองประการที่มิอาจตัดได้นั่นคือ ศีลและปัญญา เพราะสองสิ่งนี้ช่วยชำระกันและกัน ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ขยายความถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้ คือ การที่ได้มาซึ่งศีล สมาธิและปัญญา ตามลำดับ พราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ยอมรับ และได้เข้าถึงความเป็นอุบาสก

Time index

[02:42] โสณทัณฑสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสณทันฑะ 

[08:27] ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โสณทัณฑะ

[12:51] พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ

[21:08] ความคำนึงของพราหมณ์โสณทัณฑะ

[25:26] คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์

[35:39] ศีลและปัญญา คุณสมบัติที่มิอาจขาด

[38:28] ประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย

[41:33] ศีลเพื่อสมาธิ สำรวมอินทรีย์ สัมปชัญญะ

[45:05] ละนิวรณ์ได้ฌานทั้งสี่ คือ จรณะ

[48:50] วิชชา 1 วิปัสสนาญาณ

[51:06] วิชชา 2 มโนมยิทธิญาณ

[52:52] พราหมณ์ประกาศเป็นอุบาสก


อ่าน "โสณทัณฑสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสณทัณฑะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค