"ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ"

ข้อความคำสอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่า "สัมปชัญญะ" ทั้งจะยังได้ทำความเข้าใจความเกี่ยวข้องกันของ สติ สัมปชัญญะ ปัญญา และฐานที่ตั้งแห่งความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน

Time Index

[00:29]เจริญกายคตาสติ พิจารณาธาตุ 4

[14:32]สัมปชัญญะ ความรู้ตัว

[24:22] ความหมายของสติและปัญญา

[30:17]ความเกี่ยวข้องของ สติ สัมปชัญญะ และปัญญา

[37:23]เปรียบเทียบกับประตูเข้าออก

[45:50]ฐานที่ตั้งแห่งสัมปชัญญะ 19 ฐาน

[54:08]ตัวอย่าง เวลาขับรถ


อ่าน "สัมปชัญญะ 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

อ่าน "มหาสติปัฏฐานสูตร | การเจริญสติปัฏฐาน (สูตรใหญ่)" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562