“พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชชา 3 เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ได้วิชชา 3 ในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่ง”

 

วันนี้จบพราหมณวรรค ข้อที่ 58 - 61

วัจฉโคตตสูตร เมื่อถูกถามว่า ควรให้ทานในพระพุทธเจ้าและสาวกเท่านั้น ไม่ควรให้ในบุคคลอื่น ทรงตอบว่าถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นดั่งโจรดักปล้นวัตถุ 3 อย่าง ทานที่จะมีผลมาก ควรให้ในผู้ละองค์ 5 และประกอบด้วยองค์ 5 

ติกัณณสูตร ความต่างของวิชชา 3 ในพราหมณ์และวิชชา 3 ในอริยวินัย

ชานุสโสณิสูตร ลักษณะของผู้มีวิชชา 3 ที่ต่างกันของพราหมณ์ และในอริยวินัย

สังคารวสูตร เมื่อพราหมณ์ยกเรื่องปฏิปทาที่ต่างกัน พระพุทธเจ้ายกเรื่องปาฏิหาริย์ 3 อย่างทีสามารถมีได้เมื่อปฏิบัติมาตามธรรมวินัยนี้

 

Time index

[01:33] การศึกษาที่ไม่ปฏิรูป และไม่เป็นงูพิษ

[15:03] วัจฉโคตตสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อวัจฉโคตร

[28:48] ติกัณณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อติกัณณะ

[39:26] ชานุสโสณิสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุสโสณิ

[43:38] สังคารวสูตร ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์


อ่าน "พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐-๕ หน้า ๑๘๔ - ๒๒๙"