วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ ในวันนี้ก็มีมา 2 เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางปัญจปาปี และนางปิงคิยานี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน ในช่วงท้ายก็ยังมีบทสรุปโทษของกาม และอานิสงค์ของศีลเพิ่มเติมให้อีกด้วย

Time index

[03:36] เหตุต้นความเดิม

[05:32] เรื่อง นางปัญจปาปี

[39:01] เรื่อง นางปิงคิยานี

[42:23] สรุปเนื้อความทั้งหมดในกุณาลชาดก

[50:58] พญาแร้งอานนท์กล่าวโทษของกาม

[52:52] นารทะฤาษีได้กล่าวธรรม

[54:19] สรุปคำสอนในเรื่องโทษของกาม


- อ่าน "นางปัญจปาปี" อรรถกถา กุณาลชาดก ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้าต่างที่ ๓ / ๔.

- อ่าน "นางปิงคิยานี" อรรถกถา กุณาลชาดก ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้าต่างที่ ๓ / ๔.

- ฟัง "กุณาลชาดก ตอนที่ 1" ออกอากาศทางรายการ"ธรรมะรับอรุณ" FM 94.5 MHZ วันที่ 18 กันยายน 2563

- ฟัง "กุณาลชาดก ตอนที่ 2" ออกอากาศทางรายการ"ธรรมะรับอรุณ" FM 94.5 MHZ วันที่ 25 กันยายน 2563

- ฟัง "กุณาลชาดก ตอนที่ 3" ออกอากาศทางรายการ"ธรรมะรับอรุณ" FM 94.5 MHZ วันที่ 2 ตุลาคม 2563