"

ที่นี่คนมาเยอะ ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่ ๆ"

"

ฉันไปทำบุญ (ไหว้พระ) ที่นี่มา เลยกลับมา ถูกหวย ขายของดี เป็นเทน้ำเทท่าเลย"

"

คนนี้จำพระสูตรได้มาก ต้องบรรลุธรรมแน่ ๆ เลย"

"

พระองค์นี้เป็นพระเถระแล้ว ต้องบรรุลุธรรมขั้นสูงแน่ ๆ เลย"

"

พระองค์นี้ยังหนุ่มอยู่เลย คงยังไม่บรรลุธรรมอะไร"

การให้เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องหรือบกพร่องกันแน่ แล้วที่ว่าถูกต้องจริง ๆ จะเป็นไปในลักษณะไหน เรามาค้นหากันในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้

Time Index

[00:10] เจริญเมตตา

[10:58]ตรรกะวิบัติ

[25:29] การอ้างเหตุผลที่ผิด

[30:42]ตัวอย่างจาก ผัคคุณสูตร

[37:46]อคติเพราะ ราคะ โทสะ โมหะ

[42:45]ตัวอย่างจาก กาลามสูตร

[50:16]สำคัญคืออยู่ในมรรค 8


อ่าน "ผัคคุณสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "เกสปุตตสูตร (กาลามสูตร)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง "ตอบคำถาม-ตรรกะวิบัติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559