"ผู้ใดเสพกามเพราะไม่รู้จักโทษ กามก็ย่อมฆ่าผู้นั้นเสีย เหมือนบริโภคผลไม้ที่มีพิษ ฉะนั้น"  

   วันนี้เป็นตอนที่ 3 ของกุณาลชาดก ที่นกดุเหว่าโพธิสัตว์จะได้เล่าย้อนต่อเนื่องไปในอดีตชาติ วันนี้มีมาหลายเรื่องด้วยกันคือ เรื่อง นางกุรุงคเทวี เรื่อง พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี และเรื่อง พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี โดยมีใจความสำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของกาม ที่ถ้าเมื่อเรามีความยินดีในกามแล้ว ความทุกข์ย่อมจะเป็นผลที่พึงหวังได้อย่างแน่นอน

Time index

[04:03] ความเดิมจากตอนที่แล้ว

[06:27] เรื่อง นางกุรุงคเทวี

[21:36] เรื่อง พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี

[25:14] เรื่อง พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี

[51:08] ความประพฤติของหญิง (ทุกเพศสภาพ)

[57:05] สรุปเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้


- อ่าน "นางกุรุงคเทวี" อรรถกถา กุณาลชาดก ๐๓ ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้าต่างที่ ๒ / ๔.

- อ่าน "พระมารดาของพระเจ้าพาราณสี" อรรถกถา กุณาลชาดก ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้าต่างที่ ๒ / ๔.

- อ่าน "พระเจ้ากินนร-พระเทวีกินรี" อรรถกถา กุณาลชาดก ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้าต่างที่ ๓ / ๔.

- ฟัง "กุณาลชาดก ตอนที่ 1" ออกอากาศทางรายการ "ธรรมะรับอรุณ" FM 94.5 MHZ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

- ฟัง "กุณาลชาดก ตอนที่ 2" ออกอากาศทางรายการ "ธรรมะรับอรุณ" FM 94.5 MHZ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563