"อัมพัฏฐะ ชนที่ยึดติดเพราะอ้างชาติ ยึดติดเพราะอ้างตระกูล ยึดติดเพราะอ้างความถือตัวหรือยึดติดอยู่กับอาวาหมงคลและวิวาหมงคล ชื่อว่ายัง อยู่ห่างไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม"

ตอนที่ 2 ของอัมพัฏฐสูตร ในตอนนี้ได้ลงรายละเอียดการได้มาในขั้นสมาธิและปัญญา หรือการได้มาของวิชชาและจรณะ พร้อมทั้งทางแห่งความเสื่อมของวิชชาและจรณะ อย่างไรจึงจะสามารถนับตนเองได้ว่ามีวิชชาและจรณะ ตบท้ายด้วยการไปเฝ้าของโปกขรสาติพราหมณ์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมาตามลำดับจนถึงอริยสัจ 4 ทำให้พราหมณ์ถึงสรณะแสดงตนเป็นอุบาสก

Time index

[02:38] อัมพัฏฐสูตรตอนที่ 2 การมีวิชชาและจรณะ

[05:19] ประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย

[07:09] ศีล และศีลเพื่อสมาธิ 

[11:59] ละนิวรณ์ได้ฌานทั้ง 4 คือ จรณะ

[20:10] ลำดับการได้มาซึ่งวิชชาทั้ง 8 

[38:14] ทางเสื่อมของวิชชาและจรณะ

[46:38] บุรพฤาษี 9 ตน

[51:46] แสดงมหาปุริสลักษณะ และการเข้าเฝ้าของโปกขรสาติพราหมณ์

[1:03:19] โปกขรสาติพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก


อ่าน "อัมพัฏฐสูตร ว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัฏฐะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค