หัวข้อที่ยกขึ้นในวันนี้ก็คือ ปากทางแห่งความเสื่อม และปากทางแห่งความเจริญ คือ ทางที่มันจะไปดีหรือไม่ดี สู่ความเจริญหรือความเสื่อม ทางนั้นก็ต้องผ่านประตูทางเป็นมรรค ส่วนประตูก็ คือ มุขนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนช่องทางแห่งความเสื่อมเราเรียกว่า อบายมุขที่ถ้าเราไปไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอบายมุข 4 หรืออบายมุข 6 มันก็คือ มิจฉามรรค มีที่หมายคือ อบาย 4 แต่ถ้ามาตามทางไม่ว่าจะเป็นวัฒนมุข วุฒิธรรม 4 เหล่านี้อยู่ในมรรค 8 เป็นสัมมามรรค ที่ให้เกิดความเจริญความดีขึ้น ไปสู่ภูมิมนุษย์ เทวดา พรหม หรือว่าจบที่นิพพานได้

Time Index

[00:01] เจริญกายคตานุสสติ : กรรมฐาน 5

[14:33]ประตู่สู่ความเสื่อมและความเจริญ

[15:53] อบาย 4

[22:45]อบายมุข 6

[41:59]วัฒนมุข 6

[49:13]วุฑฒิธรรม 4

[54:17]ทางสู่ความเจริญ


อ่าน "สิงคาลกสูตร [178-184]" พระไตรปิฎกเล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

อ่าน "วัฒนมุข 6" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ข้อ ๒๐๑

อ่าน "วุฑฒิธรรม 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ข้อ ๑๗๙

ฟัง "อบายมุข 6 ร่องรอยแห่งความเสื่อม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฟัง "การพนัน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ฟัง "สากัจฉาธรรม – อบายมุขและสัตว์ผู้ข้อง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฟัง "อบายมุขปากทางแห่งความเสื่อม" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟัง "วุฒิธรรม-ธรรมที่ทำให้มีความเจริญสี่อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558