ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของสมาธิ แจกแจงพิจารณาทั้งเหตุปัจจัย เงื่อนไขและลักษณะของสมาธิในแต่ละรูปแบบ เจาะลึกลงไปให้เห็นรายละเอียดข้างในแต่ละส่วน ๆ ของสมาธิทั้งหมด 9 ขั้น คือ อนุปุพพวิหาร 9 อันว่าด้วยการเข้าออกสมาธิทั้ง 9 ขั้น อันมีความประณีตไล่ต่อกันขึ้นไปโดยลำดับ ได้แก่

1) ปฐมฌาน 2)ทุติยฌาน 3)ตติยฌาน 4)จตุตถฌาน 5)อากาสานัญจายตนะ 6)วิญญาณัญจายตนะ 7)อากิญจัญญายตนะ 8)เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ 9)สัญญาเวทยิตนิโรธเหล่านี้คือวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของจิต 9 ลำดับ

Time Index

[00:00]เจริญอานาปานสติ

[05:58]เริ่มใต้ร่มโพธิบท : โครงสร้างของสมาธิทั้ง 9 ขั้น

[08:36] อนุปุพพวิหาร 9

[24:42]ฝึกไปตามลำดับ

[55:38]เป็นผู้ฉลาดในเรื่องสมาธิ


อ่าน "อนุปุพพวิหารสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารธรรม" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "อนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "คาวีอุปมาสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "ตปุสสสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

ฟัง "อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 " ออกอากาศทาง FM 92.5 MHZ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562