ในวันนี้เรามาทำเข้าใจความแตกต่างกันของทุกข์ในอริยสัจ กับ ทุกข์ในมรรคคือ ทุกข์ในอนัตตลักษณะ ให้เราได้รู้จักกับความหมายของทุกข์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จะสามารถพาเราพ้นจากความทุกข์นี้ได้

Time index

[01:49] ทุกขสัญญา ว่าด้วยทุกข์ในขันธ์ 5กับทุกข์ในมรรค

[11:39]ทุกข์ในอริยสัจทั้ง 11อย่าง

[33:59]อนัตตลักษณะ 11อย่าง

[34:40]ทุกขลักษณะ 3อย่าง

[45:20] อธิบายความแตกต่างของทุกข์

[51:41]สรุปประเด็นสำคัญ


อ่าน "ทุกขตา 3" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

อ่าน "ทีฆนขสูตร เรื่องทีฆนขปริพาชก 3" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค