จบเทวฑูตวรรคข้อที่ 37 - 40 มีรายละเอียดดังนี้ 

ยมราชสูตร : ความปราถนา 3 ประการของพญายม

จาตุมหาราชสูตร : ความยินดีความเสียใจของเทวดาเมื่อมนุษย์ดำรงในความดีหรือทำให้สูญสิ้นไป

สุขุมาลสูตร : ความเป็นสุขุมาลชาติก่อนบวชที่ก่อให้เกิดความมัวเมา 3 ประการ คือ ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ในความไม่มีโรคและในชีวิต พระองค์มีกำลังในการจะตัดขาดสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดคำถามแสวงหาคำตอบเพื่อจะแก้ไขปัญหา กำลังในที่นี้คืออะไร นัยยะที่ชวนให้คิดในกำลังของนกมูลไถกับช้างอาชาไนย

อาธิปเตยยสูตร : อัตตาธิปไตยคือเตือนตนเพื่อตน,โลกาธิปไตยคือผู้รู้ติเตียน, ธัมมาธิปไตยคือเห็นธรรมเป็นใหญ่ ทั้ง 3 อย่างนี้จบลงที่เพื่อความดี 

"ภิกษุผู้มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว, ภิกษุผู้มัวเมาในความไม่มีโรค หรือภิกษุผู้มัวเมาในชีวิตย่อมบอกคืนสิกขา กลับมาเป็นคฤหัสถ์"

 

Time index

[04:25] ยมราชสูตร ว่าด้วยพญายม

[15:01] จตุมหาราชสูตร ว่าด้วยท้าวมหาราชทั้ง 4

[23:30] สุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุขุมาลชาติ

[44:21] อาธิปเตยสูตร ว่าด้วยอาธิปไตย


อ่าน "พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐-๕ หน้า ๑๘๔ - ๒๒๙"