ใต้ร่มโพธิ์บทในวันนี้เป็นหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุของการถามปัญหาทั้ง ๕ ข้อ และลักษณะการตอบปัญหา ๔ อย่าง อีกทั้งยังรวมไปถึงหมวดธรรมในหัวข้ออื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เราได้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในการถามปัญหาและวิธีการตอบคำถามต่าง ๆ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทรงได้นำมาใช้งานในวาระที่เหมาะสมต่าง ๆ กันไป

Time Index

[00:30] เจริญภาวนา : พุทโธ

[08:51]เริ่มใต้ร่มโพธิ์บท : เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

[17:01] ปัญหาปุจฉาสูตร

[27:07]ปัญหาพยากรณ์ ๔

[34:28]ปฏิสัมภิทา 4

[39:08]ปมาณิก 4

[45:13]เทศนาวิธี 4

[51:58]เทศนา 2 (ทั้ง 2 นัยยะ )

[55:00]สรุป : เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา


- อ่าน "ปัญหาปุจฉาสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

- อ่าน "ปัญหาสูตร 3" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

- อ่าน "ปฏิสัมภิทา 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

- อ่าน "ปมาณิก 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

- อ่าน "เทศนาวิธี 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

- อ่าน "เทศนา 2(๑)" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

- อ่าน "เทศนา 2(๒)" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม