สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเกี่ยวข้องด้วยกามหรือขันธ์ 5 ต่างก็มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ จะมีความแปรปรวนไป จะมีความเป็นอนัตตา มีความไม่ใช่ตนตามกันมาด้วย หากเราต้องการในสิ่งที่เป็นอนัตตา เราก็จะไม่ได้ตามปรารถนา เนื่องจากสิ่งนั้นมีความเป็นอาพาธอยู่ด้วยอาพาธนั้นคือโทษ เป็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ ไม่เที่ยง และแน่นอนมันก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกัน

เมื่อเราเห็นโทษของกาม โทษของขันธ์ห้า และโทษของความเสื่อมแล้ว หากสามารถปล่อยวางได้จะทำให้เราไม่รู้สึกยินดียินร้าย ทำให้ไม่รู้สึกแย่ไปตามสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือดับไป

หนึ่งในข้อธรรมที่เราควรพิจารณาใคร่ครวญคือ ธัมมุทเทส 4 ซึ่งเป็นธรรมะที่เมื่อมีแล้ว ใคร่ครวญแล้วจะทำให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาใคร่ครวญตามธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท และปฏิบัติตนตามแนวทางของอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อละวางความยึดถือในสิ่งต่างๆ และเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้

Time index

[01:13] เข้าใจทำด้วยการเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[03:10] พิจารณาเห็นถึงโทษของกาม 10

[29:22] พิจารณาเห็นถึงโทษของขันธ์ 5

[39:59] พิจารณาเห็นถึงโทษของความเสื่อม

[40:56] ธัมมุทเทส 4

[52:50] พิจารณาและใคร่ครวญ เพื่อละวางความยึดถือ


อ่าน "อาพาธสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

อ่าน "อาทีนวญาณนิทเทส แสดงอาทีนวญาณ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

อ่าน "ธัมมุทเทส 4" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "กามตัณหา อุปมา 10 อย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "การหลีกออกจากกาม และการเลื่อนฌานสมาธิ" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "ธัมมุทเทส 4 ธรรมะที่ทำให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท" ออกอากาศทาง FM92.5