ประเด็นในที่นี้ คือ ถ้าไม่เคารพกันเมื่อไหร่ มันก็จะเริ่มมีวาจาที่ทิ่มแทงกัน บาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะมีตามมา ซึ่งในปัจจุบันมีเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่า Hate Speech คือ วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทำให้เกิดการแบ่งแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ซึ่งวาจาแบบนี้ มันเป็นมิจฉาวาจา ก็จะมีถ้อยคำที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกันเกิดจากการหวงกั้นทุ่มเถียงกันตามมา

ที่นี้มันจะจบกันอย่างไร การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น 1 ใน “อปริหานิยธรรม7” และ “เชฏฐาปจายนธรรม” คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกันได้ นอกจากนี้ ยังมีคำถามจากท่านผู้ฟังและประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ที่ได้นำมาสนทนากันในเอพิโสดนี้

Time Index

[01:34] Q: เปรตประเภทใด จะได้รับผลบุญจากการที่ญาติของตนได้ทำทักษิณาทานอุทิศมาให้เท่านั้น

[03:56] Q: หลังจากทำบุญแล้วต้องการจะกรวดน้ำ แต่อยู่คอนโด ไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะให้เทน้ำ จะกรวดน้ำให้ถูกต้องอย่างไรดี?

[07:23] อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาอารักษ์ได้หรือ?

[09:04] จริงหรือไม่? ที่ถ้าจุดเทียนต่อกันจะทำให้มีสิ่งไม่ดีติดมาด้วย

[11:51] การกระทำดี/ชั่ว มี 3 รูปแบบ | ตัวเราทำเอง สั่งให้เขาทำ ชักชวนให้เขาทำ

[14:01] อานิสงส์ของการจุดธูปเทียนบูชาพระ

[17:05] Q: วิธีตั้งจิตสำหรับการสวดมนต์ไหว้พระ เมื่อเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่

[22:47] นอนอย่างไรให้ถูกทิศ & การบูชาทิศในอริยะวินัยนี้

[25:23] Q: ปัจจุบันนี้เด็กมีความคิดอย่างอิสระ บางทีไม่เคารพผู้ใหญ่ ควรจะทำตัวอย่างไรให้เด็กเคารพและเชื่อฟัง

[27:11] การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ เป็น 1 ใน อปริหานิยธรรม  7

[30:44] บุคคล 3 ประเภท ที่เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ตาม

[32:50] วิธีบอกสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้กับนายเกสีผู้ฝึกม้า & การปกครองโดยธรรมของพระเจ้ามหาวิชิตราช

[38:08] เชฏฐาปจายนธรรม คุณธรรมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่จะนำมาซึ่งความเคารพซึ่งกันและกัน ลงรอยกัน

[40:45] คนที่ไม่ลงรอยกัน vs คนที่ลงรอยกัน ได้ด้วยธรรม 3 อย่าง

[46:29] ประเด็น "การพูดจาจาบจ้วง ล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์" | ลักษณะวาจาของคนดี vs คนไม่ดี

[54:15] Q: กฏแห่งกรรม มีจริงมั๊ย? | ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม

[58:01] ความสุขในภายใน เป็นผลที่เห็นได้ในใจทันที