ในวันนี้จะได้นำเอานิทานธรรมบทมาเล่าให้ฟังทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน โดยในแต่ละเรื่องนั้นจะมีเนื้อหาความหมายที่แตกต่างกันไป

มีทั้งเรื่องที่เราจะไม่สามารถค้นเจอในพระไตรปิฎกในจุดอื่นได้เลยนอกจากในเรื่องนี้ที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงจัดแจงเรื่องอาหารการกินเพื่อให้กายระงับจากทุกขเวทนาเพราะความหิวจนพร้อมที่จะฟังธรรมในบทอนุปุพิกถาได้ต่อไป

มีทั้งเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสบรรพชาบวชห่างออกจากบ้านแล้ว แต่กลับไม่อาศัยโอกาสนี้ในการหลีกเร้นเพื่อพัฒนาตน ยังคงคลุกคลีกันเหมือนกับอยู่ที่บ้าน ความดีก็จะเสื่อมลงไปได้

มีทั้งเรื่องที่ท่านพระโมคคัลลานะไปเทวโลก ถามกับเหล่าเทวดาถึงเหตุที่ได้มาเกิดอยู่บนสวรรค์ทั้งที่ระลึกถึงกุศลกรรมเพียงเล็กน้อยต่าง ๆ กันรวมไปถึงการกล่าวคำสัตย์ การละความโกรธ ทำทานเพียงเล็กน้อย เป็นต้น

Time index

[02:31] เรื่อง เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง

[14:20] เรื่อง บรรพชิต 3 รูป

[29:17] เรื่อง ปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ

[38:55] เรื่อง นางปุณณทาสี

[52:57] เรื่อง ภิกษุวัชชีบุตร


อ่าน "เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕

อ่าน "เรื่องบรรพชิต ๓ รูป" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ ๑๖

อ่าน " เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗

อ่าน "เรื่องนางปุณณทาสี" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗

อ่าน "เรื่องภิกษุวัชชีบุตร" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑

อ่าน "กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก" อรรถกถา กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก