ใต้ร่มโพธิ์บทในวันนี้ เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง"แง่ต่างแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า" คือ ปปัญจสัญญาสังขา ซึ่งเนื้อหาหลักมาจากคำถามของท่านท้าวสักกะเทวราชในเรื่อง สักกะปัญหะสูตร (ปฏิจจสมุปบาทแห่งการดับปปัญจสัญญาสังขา) เพื่อที่จะได้ทำให้แจ้งซึงวิธีดับปปัญจสัญญาสังขานี้

Time Index

[00:30] เจริญภาวนา : พิจารณาธาตุ 4

[10:48] เรื่มใต้ร่มโพธื์บท : แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา

[15:07]แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา

[18:28] ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ

[36:12]โสมนัส โทมนัส อุเบกขา

[46:24]สัปปุริสบัญญัติ 3

[53:40]สรุป : ปปัญจสัญญาสังขา


อ่าน "สักกปัญหสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

อ่าน "สัปปุริสบัญญัติ 3" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ฟัง "สักกปัญหสูตร" ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฟัง "ธรรมบท-เรื่องท้าวสักกะ"