จิตเป็นประภัสสร เป็นจิตที่สว่างไสว ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ หากมีสภาวะที่เหมาะสม ก็สามารถตกผลึกจนทำให้เกิดอาสวะสั่งสม จนกลายเป็นความเศร้าหมองได้ และเมื่ออาสวะรวมเข้ากับการกระทบของผัสสะ ก็จะทำให้มีกิเลสเกิดขึ้น

เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการชำระกิเลสออก ขูดลอกอาสวะออกไป เพื่อทำให้จิตผ่องใสขึ้น เมื่อกิเลสไม่เกิด อาสวะก็ไม่สั่งสม วิธีแก้ไขก็คือ การตั้งสติเอาไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนุสสติสิบหรือด้วยสติปัฏฐานสี่ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นกลางของใจ และความเป็นประภัสสรของจิต

ทั้งนี้จิตประภัสสรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งอาจจะผ่องใส บางครั้งอาจจะเศร้าหมอง สะสมได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่ควรยึดถือทั้งจิตและใจว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเป็นของที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นธาตุสี่ หรือแม้กระทั่งธรรมารมณ์ก็ตาม จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางลงให้ได้ เพื่อดำเนินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้

Time index

[00:45] ใจเป็นของกลาง จิตเป็นประภัสสร

[01:38] เริ่มปฏิบัติด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[23:47] วิธีนำเครื่องเศร้าหมองออกจากใจ

[38:51] จิตนี้เป็นประภัสสรอย่างไร

[47:49] ประภัสสรคือ สว่างไสว ไม่ใช่บริสุทธิ์

[56:47] ไม่ยึดจิตประภัสสร ไม่เหลือตัวเราของเรา


ฟัง "คุณสมบัติของจิตประภัสสร" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "ความเข้าใจเรื่องจิต (ตอนที่ 2) : ยึดถือจิตประภัสสรเป็นตัวตน" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "อวิชชาในจิตประภัสสร" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "ตอบคำถาม - เรื่องของจิต" ออกอากาศทาง FM92.5