“ความดีตรงนี้แหละ ท่านผู้ฟังเอ้ย เป็นที่พึ่งของเรา เราไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งแล้ว ณ ตอนนี้ มีที่พึ่งอยู่ หิริโอตัปปะ ความดีในจิตใจนี่แหละ เป็นจุดที่ให้เราเพิ่งอยู่ ณ วินาทีนี้ เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เราจึงยังไม่ได้ไปหาทำความชั่ว ความผิด ความบาป เราจึงยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ฆ่าเจ้าหนี้ ไม่ได้ทำสิ่งอะไรที่มันไม่ดี นี่แหละ จุดนี้แหละ เป็นที่พึ่งของเรา แต่มันกำลังถูกสั่นคลอน ถูกสั่นสะเทือนอยู่…”

ประเด็นสมการชีวิตในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้เขียนจดหมายส่งมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเจอกับด้วยทั้งปัญหาเรื่องลูก ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตนเองก็ไม่ได้ก่อ สวดมนต์ไป ๆ น้ำตาก็ไหลชีวิตถูกบีบคั้น ถูกกดดัน จนเครียดหนัก จึงได้ยกกรณีนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ใคร่ครวญเพื่อหาหนทางออก

เริ่มต้นด้วยในภายใน ภายในใจของเราก่อน จะต้องมีที่พึ่ง มีกำลังใจสูง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยอจลศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ตั้งมั่นเชื่อมั่นในความดีที่เรามี ระลึกถึงความดีตรงนั้นให้ได้ และด้วยจิตที่มีความแจ่มใส จะตั้งสติ มีสัมปชัญญะ จะเกิดปัญญาที่จะเห็นทางออกของปัญหาได้ ทางออกที่ก็อยู่ในจิตใจของเรานี่เอง โดยใช้ธรรมะเข้ามาปรับแก้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทั้ง 6(หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก),สมชีวิตาว่าด้วยเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ (การบริหารกระแสเงินเข้า-เงินออก ที่ต้องจ่ายให้ถูกไปใน 4 หน้าที่), การคบหากัลยาณมิตร และความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม 8ที่เมื่อเข้าใจและปฏิบัติตามแล้ว เราจะสามารถเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

Time Index

[02:24] ประเด็น "เมื่อชีวิตถูกบีบคั้น ถูกกดดันเครียดหนัก ด้วยปัญหาเรื่องลูก เรื่องของหนี้สิน"

[09:18] เกิดความเคลือบแคลงเห็นแย้ง เปรียบเทียบผู้อื่น ความทุกข์คูณ 2

[14:33] หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก (เมตตา vs ตามใจ)

[19:03] จะห้ามลูกจากบาป เราก็อย่าทำบาป ให้หาเวลาเหมาะ ๆ ค่อยบอกสอน / หาเหตุของภาวะหนี้สิน ยาเสพติด

[22:46] มีกำลังใจได้ ด้วยระลึกถึงความดีที่เรามี เป็นอริยทรัพย์ เป็นที่พึ่งของเรา

[26:01] 1) เริ่มต้น เราต้องมีที่พึ่ง มีกำลังใจสูง ด้วยอจลศรัทธา

[30:22] ด้วยจิตที่มีความแจ่มใส สามารถตั้งสติ มีสัมปชัญญะ เกิดปัญญาที่จะเห็นทางออกของปัญหาได้

[34:19] อย่าเอาจิตจดจ่อไว้ที่ปัญหา แต่เอาจิตจดจ่อไว้ที่สมาธิก่อน

[37:24] จิตเราปรับได้ เราจึงเป็นที่พึ่งของตัวเราเอง เพื่อรักษาจิตให้อยู่อย่างผาสุกได้ในทุกสถานการณ์

[43:04] 2) การบริหารกระแสเงินเข้า-เงินออก ที่ต้องจ่ายให้ถูกไปใน 4 หน้าที่

[46:35] 3) มีจิตแจ่มใส มีใจกว้างขวาง เป็นหนทางนำไปพบกัลยาณมิตร ทำให้เกิดกัลยณธรรมได้

[49:29] 4) เข้าใจในโลกมนุษย์นี้ สุขก็มี ทุกข์ก็มี พอ ๆ กัน เป็นธรรมดา

[53:55] ทางออกอยู่ในจิตใจของเรา


ฟัง กำลังใจของคนตกงานออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฟัง เข้าใจและยอมรับทุกข์ เพื่อเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง พ่อแม่รังแกฉัน ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558