ใต้ร่มโพธิบทในตอนนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมทั้ง 8 ประการ ที่เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้ว จะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ประมาทเมื่อมีลาภ ได้ยศ สรรเสริญ สุข ทำอย่างไรที่จิตใจจะไม่ถูกครอบงำเมื่อเกิดความเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ถูกนินทาและมีทุกข์ ทำอย่างไรจึงจะ "ไม่หมุนไปตามกระแสของโลก…อยู่ในโลกก็ไม่ติดในโลก" ได้

Time Index

[00:07]ปฏิบัติภาวนา :เมตตาพรหมวิหาร

[02:17]เริ่มใต้ร่มโพธิบท : โลกหมุนตามโลกธรรม

[03:29]โลกธรรม 8

[05:44] โลกวิปัตติสูตร

[18:56]อธิบายโลกธรรม 8

[34:07]เกิดขึ้นเหมือนกันแต่แตกต่างกัน

[46:53]กุศลเกิดได้เมื่อเสื่อมลาภ

[52:25]เพ่งไปที่ความไม่เที่ยง


อ่าน "โลกวิปัตติสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "อนุตตริยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ฟัง "จิตที่ผาสุกในโลกธรรมนี้" ออกอากาศทาง FM  92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับชม "วิธีจัดการกับโลกธรรม"  ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561