ในวันนี้ได้นำเสนอชาดก ที่เกี่ยวเรื่องของดอกบัวที่บานอยู่บนหลุมถ่านเพลิง หลุมเพลิงที่เต็มไปด้วยถ่านของไม้ตะเคียน อันเป็นถ่านไม้ที่ไม่มีเปลวเพลิงแต่กลับมีอันตรายมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นเปลวไฟหรือควันไฟได้เลย แต่ทำไมดอกบัวถึงกลับไปปรากฏอยู่ในที่นี้ได้ และด้วยเหตุผลอะไร? ติดตามรับฟังคำตอบได้ในนิทานพรรณนา ตอน "จิตที่มั่นคงในความดี"

"แม้บุคคลผู้ลามกย่อมเห็นกรรมอันเจริญ ตราบเท่าที่กรรมอันลามกยังไม่ให้ผล ก็ในกาลใด กรรมอันลามกย่อมให้ผล ในกาลนั้น บุคคลผู้ลามกนั้น ย่อมเห็นกรรมอันลามกทั้งหลาย"

- ขทิรังคารชาดก อรรถกถา กุลาวกวรรค.

Time index

[00:24] เริ่มนิทานพรรณนา : จิตที่มั่นคงในความดี

[04:29] เรื่องครหทินน์

[10:46] พระคาถา : สัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนาเพราะไร้ปัญญา 

[16:22] ขทิรังคารชาดก

[23:48] จิตใจประณีต ทานจะไม่เศร้าหมอง

[34:23] พระคาถา : คนไม่ดีไม่เห็นผลของกรรมชั่ว

[35:22] พระโสดาบัน มีจิตที่มั่นคง

[48:45] สรุปใจความสำคัญ


อ่าน "ครหทินน์" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔

อ่าน "ขทิรังคารชาดก" อรรถกถา ขทิรังคารชาดก ว่าด้วย มีจิตมั่นคง

ฟัง "อนาถบิณฑิกเศรษฐี" ธรรมบท-เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ฟัง "ครหทินน์" ธรรมบท-เรื่องครหทินน์