ธรรมะในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าและคนทำธุรกิจต่าง ๆ ถึงวิธีการที่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำการค้าให้มีกำไร? ทำอย่างไรถึงจะไม่ขาดทุน? คุณสมบัติของคนที่จะทำการค้าให้ได้กำไรต้องทำอย่างไร? สิ่งใดควรค้าขาย สิ่งใดไม่ควรค้าขาย? เราจะมาทำความเข้าใจทั้งหมดได้ในตอนนี้

Time Index

[13:18]เรื่องของคนทำธุรกิจ

[15:00]ปาปณิกธรรม 3 องค์คุณของพ่อค้า

[26:08] การแบ่งจ่ายทรัพย์ทั้ง 4

[34:04]ปฐมปปาณิกสูตร

[38:29]ทุติยปาปณิกสูตร

[42:36]เหตุที่ค้าขายมีกำไร (วณิชชสูตร)

[50:31]การค้าขายที่ไม่พึงกระทำ

[55:27]สรุป เรื่องเกี่ยวกับพ่อค้า


อ่าน "ปาปณิกธรรม 3" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

อ่าน "ปฐมปาปณิกสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันัปิฎก เล่มที่๑๒ [ ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "ทุติยปาปณิกสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันัปิฎก เล่มที่๑๒ [ ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "วณิชชสูตร" (พระสูตรของพ่อค้าแม่ค้า) พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

อ่าน "วณิชชสูตร" (เหตุที่ค้าขายมีกำไร) พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

รับชม "การแบ่งจ่ายทรัพย์" (เหตุที่ค้าขายมีกำไร) ออกอากาศทาง FM92.5 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "สากัจฉาธรรม-พุทธวิธีในการแบ่งจ่ายทรัพย์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560