ฤดูกาลที่ 5 ตอนที่ 2 ติกนิบาต ธรรมะสามประการที่เปรียบเทียบกัน ในตอนนี้ชื่อว่า รถาการวรรค ต่อจากตอนที่แล้วเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 14 จนจบวรรค พระสูตรที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้มี อสังสสูตร เปรียบเทียบบุคคล 3 จำพวกที่หมดหวัง ยังมีหวัง ปราศจากความหวังกับการเป็นพระอรหันต์

จักกวัตติสูตร ที่เทียบให้เห็นการรักษาของพระราชากับการรักษาของพระพุทธเจ้าที่ยังธรรมะให้เป็นไปโดยการคุ้มครองโดยธรรมในทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม

ปเจตนสูตร เปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อก่อนฉลาดในความคดปุ่มปมแก่นกระพี้ของไม้ แต่ในปัจจุบันนี้ฉลาดในความคดของกายวาจาใจ โทษของกายวาจาใจ มลทินของกายวาจาใจ

อปัณณกสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางเสื่อมมีแต่ดีท่าเดียว ทำได้แม้นิดหน่อยก็ดีเลย เพราะมันไม่ผิด ทำธรรม3อย่างนี้เพื่อปรารภเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะ

อัตตพยาพาธสูตร ธรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองอย่าง คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ในทางไม่เบียดเบียนก็ตรงข้ามกัน

เทวโลกสูตร ให้ระอารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

ปฐมปาปณิกสูตร คุณสมบัติ 3 อย่างของพ่อค้าที่ทำแล้วจะได้กำไรจัดแจงการงานใน 3 เวลา กับภิกษุที่ทำสมาธิ 3 เวลา

ทุติยปาปณิกสูตร คุณสมบัติของพ่อค้าที่มีตาดีในภิกษุคือเห็นตามจริงในอริยสัจสี่ มีธุรกิจดีในภิกษุ คือ มีความเพียรดี มีความเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยในภิกษุ คือ กัลยาณมิตร

Time index

[05:46] ทบทวนข้อที่ 13 อสังสสูตร ว่าด้วยความหวังทั้งทางโลกและทางธรรม

[13:01] ข้อที่ 14 จักกวัตติสูตร ว่าด้วยความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ์และพระพุทธเจ้า

[21:54] ข้อที่ 15 ปเจตนสูตร ว่าด้วยพระเจ้าปเจตนรับสั่งให้ช่างทำล้อ

[32:57] ข้อที่ 16 อปัณณกสูตร ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด

[47:35] ข้อที่ 17 อัตตพยาพาธสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน

[50:04] ข้อที่ 18 เทวโลกสูตร ว่าด้วยเทวโลก

[53:29] ข้อที่ 19 ปฐมปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้า 1

[55:38] ข้อที่ 20 ทุติยปาปณิกสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้า 2


อ่าน "พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐-๔ หน้าที่ ๑๓๘ - ๑๘๓" สุตตันตปิฎกที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต