ในตอนนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบด้วยรถ 7 ผลัด ที่ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้กล่าวเป็นคำถามและคำตอบไว้กับท่านพระสารีบุตร

โดยในความเป็นไปอันแท้จริงแล้ว ข้อความถามทั้งหมดเป็นหัวข้อที่ท่านพระสารีบุตรได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ตอบ โดยไล่เรียงไปตามความบริสุทธิ์ 7 ขั้นขอเชิญรับฟัง "ความบริสุทธิ์หมดจด 7 อย่าง หรือ วิสุทธิ 7"ได้ในตอนนี้

Time Index

[00:17] เจริญภาวนา :ธรรมานุสสติ

[14:49]ความบริสุทธิ์หมดจด 7 อย่าง

[16:17] 1. สีลวิสุทธิ

[18:30]2. จิตตวิสุทธิ

[20:53]3. ทิฏฐิวิสุทธิ

[26:36]4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

[32:27]5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

[36:51] 6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

[41:07]7. ญาณทัสสนวิสุทธิ

[43:12]เปรียบกับรถ 7 ผลัด

[51:49]รถวินีตสูตร


อ่าน "วิสุทธิ ๗" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

อ่าน "รถวินีตสูตร" เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด" เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ-รถวินีตสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟัง "อุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟัง "วิสุทธิ ๗ ดุจรถ ๗ ผลัด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560