ตามใจท่านในเอพพิโสดนี้ สนทนาธรรมเรื่องของกุศล และอกุศล มาร่วมกันทบทวนว่าอะไรที่จะระงับอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว และที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้? แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่การทำบาปอย่างแน่นอน

Time index

00:00 เริ่ม

01:40 เปิดตอน

05:30 เปิดการสนทนาธรรม

30:58 ไฟไม่ได้ดับด้วยไฟ

44:50 ไม่ใช่อาชญา ไม่ใช่ศัสตรา

55:00 ปิด