ขึ้นฤดูกาลใหม่ ซีซั่นที่ 5 กับ พาลวรรค ว่าด้วยภัยจากคนพาล และปิดท้ายตอนด้วย รถการวรรค ว่าด้วยช่างรถ

Time index

[00:00] ทักทาย

[06:40] เปิด พาลวรรค

[07:31] พาลวรรค - ภยสูตร

[12:33] พาลวรรค - ลักขณสูตร

[14:59] พาลวรรค - จินตีสูตร

[20:32] พาลวรรค - อัจจยสูตร

[28:16] พาลวรรค - อโยปิโสสูตร

[35:17] พาลวรรค - อกุสลสูตร

[36:55] พาลวรรค - สาวัชชสูตร

[39:39] พาลวรรค - สัพยาปัชฌสูตร

[42:28] พาลวรรค - ขตสูตร

[44:28] พาลวรรค - มลสูตร

[47:45] เปิด รถการวรรค

[48:05] รถการวรรค - ญาตสูตร

[51:02] รถการวรรค - สารณียสูตร

[52:55] รถการวรรค - อาสังสสูตร

[57:41] ปิด สรุปท้ายตอน


อ่าน ปฐมปัณณาสก์ พาลวรรค ฉบับมจร.

อ่าน ปฐมปัณณาสก์ รถการวรรค ฉบับมจร.