สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาของท่านพระสารีบุตร ในวันนี้จะนำนิทานเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังทั้งหมด 6 เรื่องด้วยกัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจว่านอกจากความฉลาดล้ำของท่านแล้ว ก็ยังมีคุณธรรมในส่วนอื่น ๆ ที่น่าศึกษาเพิ่มเติมให้แจ่มแจ้งยิ่ง ๆขึ้นไปอีก

Time index

[00:24] เกริ่นรายการ

[01:46] เรื่องโกกาลิกะ

[11:06] เรื่องจูฬสารี

[23:22] เรื่องปัญจคทายก

[36:43] เรื่องนันทิยะ

[52:09] เรื่องพระธรรมารามเถระ

[59:48] เรื่องพระสันตกายเถระ


ฟัง "ปัญญาของท่านพระสารีบุตร" ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๓

อ่าน "เรื่องโกกาลิกะ" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

อ่าน "เรื่องจูฬสารี" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘

อ่าน "เรื่องปัญจคทายก" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕

อ่าน "เรื่องนันทิยะ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปิยวรรคที่ ๑๖

อ่าน "เรื่องพระธรรมารามเถระ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕

อ่าน "เรื่องพระสันตกายเถระ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕