ในกายของเราไม่ได้มีสิ่งอะไรที่มันควรค่าแก่การที่จะยึดถือเอาไว้ เป็นของกลวง เป็นของเปล่า เป็นของไม่มีแก่นสาร เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเอง เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น เพราะมันเป็นของไม่เที่ยง มันมีสภาพที่เป็นทุกข์ ไม่ได้จะมาหาสุขในสิ่งนี้ได้

เราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คือ เราละความยึดถือ

จะมาละความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ต้องเห็นตามความเป็นจริง

จะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จิตใจเราต้องมีสติ

Time index

[01:57] เริ่มจากการตั้งสติ ระลึกรู้ด้วยสติปัฏฐานสี่

[08:22] ฝึกปฏิบัติเพื่อการระลึกรู้ ด้วยอานาปานสติ

[26:21] การระลึกรู้ สังเกตเห็นได้ด้วยความเพียร

[30:03] พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

[37:07] เมื่อเหตุปัจจัยการปรุงแต่งคงอยู่ จึงตั้งอยู่ได้

[42:30] อนัตตาคู่กับความไม่เที่ยงเสมอ

[51:09] เมื่ออุปาทานเกิด ภพและสภาวะย่อมเกิด