ในวันนี้จะยกหัวข้อที่เรียกว่า "เหตุปัจจัยที่ถ้าละได้แล้ว ก็จะทำให้เป็นคนว่าง่าย" คนเราจะเป็นคนบอกยาก หรือบอกง่าย สามารถดูได้จากคุณธรรม 16 อย่างต่อไปนี้ ที่เมื่อรับฟังแล้ว เราควรที่จะนำมาใคร่ครวญ มาอบรมในจิตใจอยู่เสมอว่าเรามีไหมถ้าหากว่ามี แล้วเราจะละออกได้อย่างไร

Time Index

[00:26] ทำสมาธิพิจารณากายคตาสติ ธาตุ 6

[11:15]เหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก

[23:44]อนุมานสูตร

[28:21] อธิบายธรรมทั้ง 16 ข้อ

[31:44]วาจาของสัตบุรุษ

[55:33]สรุปธรรมะ 16 ข้อ


อ่าน "อนุมานสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "อนุมานสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "คำพุทธ-อนุมานสูตร ธรรมทำให้เป็นคนว่ายาก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558