ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้น ซึ่งภัยจากความแก่และความตายเป็นภัยที่เราไม่สามารถต่อรอง ต้านทานหรือเอาชนะได้เลย เมื่อถึงเวลานั้นร่างกายนั้นก็ต้องทอดทิ้งไว้ในโลกเป็นธรรมดา ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลย จะมีแต่บาปและบุญเท่านั้นที่จะติดตามเราไปได้

การเกิดของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เราจึงควรหมั่นสร้างกุศล ประพฤติธรรม ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องสร้างที่จะทำให้เกิดบุญขึ้น และดำเนินไปตามทางของอริยมรรคมีองค์แปด

สภาวะมนุษย์ได้มายาก ต้องรักษาให้ดี และให้มีสัมปรายภพเป็นที่ไปเป็นอย่างน้อย บุญกุศลและความดีจะเป็นที่พึ่งที่ไปของเรา หากได้เตรียมการไว้อย่างดีแล้ว หมั่นระลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่ระลึกถึงความดีที่กระทำ ก็สามารถที่ยังคงเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เมื่อความแก่และความตายมาเยือน

Time index

[02:50] เข้าใจทำด้วยการเจริญมรณานุสติ

[21:35] ภัยที่ไม่สามารถต่อรอง ต้านทานหรือเอาชนะได้เลย

[32:17] สภาวะมนุษย์ได้มายาก ต้องรักษาให้ดีและให้มีสัมปรายภพเป็นที่ไป

[37:22] ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลย

[40:12] เราถูกภพปิดกั้นไว้

[46:52] ระลึกถึงความตาย ด้วยจิตที่ระลึกถึงความดีที่กระทำ


อ่าน "ปัพพโตปมสูตร ว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา" พระไตรปิฎกเล่มที่ 15 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 7 [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ฟัง "อย่ากลัวตาย" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "เตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาท" ออกอากาศทาง FM92.5

ฟัง "แก้ตายด้วยการไม่เกิด" ออกอากาศทาง FM92.5