เรื่องราวของนางอุมมาทันตีกับพระราชาอันเป็นพระโพธิสัตว์ผู้หลงในความงามของนาง แต่ก็สามารถข่มใจตนเอง ไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้จะมีอำนาจมากพอที่จะสามารถยึดครองนางนั้นมาได้ด้วยการบังคับมาก็ตาม ขอเชิญรับฟังชาดกเรื่อง อุมมาทันตีชาดก ได้ในตอนนี้

Time index

[03:08] เรื่อง อุมมาทันตี

[16:44] อธิษฐานขอให้งามจนผู้พบเห็นขาดสติ

[33:28] ทมะ และขันติ ของโพธิสัตว์

[36:45] เรื่อง บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ

[46:41] เรื่อง หญิงขี้หึง

[53:13] เรื่อง พระอุบลวรรณาเถรี


อ่าน "อุมมาทันตีชาดก" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒

อ่าน "บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒

อ่าน "หญิงขี้หึง" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท นิรยวรรคที่ ๒๒

อ่าน "พระอุบลวรรณาเถรี" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

ฟัง "สากัจฉาธรรม : ฆราวาสธรรม" ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557