บุคคลที่ได้ฟังธรรมะเรื่องโพชฌงค์ 7 แล้ว ให้มีความสบายใจเลยว่า ธรรมะทั้งหมดนี้นั้นเข้ากันอยู่ในจิตใจเรานี่หล่ะ ให้เรามีความยินดี มีความพอใจ มีความอิ่มเอิบใจเลยว่าธรรมะที่ได้ฟังนี้นั้นเป็น สวากขาตธรรม จริงๆ บุคคลผู้ที่จะประกาศธรรมะแบบนี้ได้ต้องเป็นสัมมาสัมพุทโธคือ ผู้ตรัสรู้โดยชอบ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อมูลธรรมะ มีโพชฌงค์เป็นต้น ถ้าปฏิบัติได้ ปฏิบัติดีจริงๆ ท่านก็เป็นสุปฏิปันโนจริงๆ

เหตุ คือ สติปัฏฐาน 4 ทำให้เกิดผล คือ โพชฌงค์ 7

เหตุ คือ โพชฌงค์ 7ทำให้เกิดผล คือ วิชชาและวิมุตติ

ธรรมะอันเอก คือ อานาปานสติ ทำให้เกิด สติปัฏฐาน 4

ธรรมะ 4 อย่าง คือ สติปัฏฐาน 4ทำให้เกิด โพชฌงค์ 7

ธรรมะ 7อย่าง คือ โพชฌงค์ 7 ทำให้เกิดธรรมะ 2 อย่าง คือวิชชาและวิมุตติ ได้

Time index

[01:03] ร่วมกันตั้งจิตแผ่เมตตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

[08:02] โพชฌงค์ 7

[13:42] สติสัมโพชฌงค์

[14:59]วิริยะสัมโพชฌงค์

[23:10]ปีติสัมโพชฌงค์

[31:23]ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

[32:53]สมาธิสัมโพชฌงค์

[35:56]อุเบกขาสัมโพชฌงค์

[40:08] เกิดวิชชาและวิมุตติ

[47:46]เข้าถึงพุทโธ ธัมโม สังโฆ

[48:07]พรหมวิหาร 4


อ่าน "โพชฌงค์ 7" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ฟัง "โพชฌงค์ 7 ที่ครบถ้วน เต็มรอบ" ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟัง "โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 1): องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง "โพชฌงค์เจ็ด (ตอนที่ 2): เจริญโพชฌงค์ตามกาล" ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง "พรหมวิหาร 4 ประกอบพร้อมโพชฌงค์ 7" ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562