"มาร" คือ ผู้ล้างผลาญความดี ที่จะมักเอาความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นเหยื่อล่อ ให้เราติดกับดัก ด้วยเงื่อนไขให้เราทำความชั่วความบาปอกุศล เพื่อแลกกับสุขเวทนาที่จะได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความร่ำรวยอันเป็นเงื่อนไขสัญญาแลกเปลี่ยนของปีศาจที่เราได้ทำไว้แล้วซึ่งเมื่อถูกทวงคืนจะก่อให้เกิดความไม่ดีขึ้นมารุมเร้าในภายหลัง เกิดทุกขเวทนา ตลอดไปจนถึงตกนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า "ถ้าเผื่อว่า เรารู้ว่ามันไม่ดี แล้วเราทำไป โทษบาป มันน้อยกว่าคนที่ไม่รู้ว่าไม่ดี แล้วทำลงไป" ดังนั้นคนไม่รู้ตัว ทำลงไป มันจึงอันตรายมาก ในที่นี้ พึงมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ถูกต้องด้วยปัญญาใน 3 สิ่งต่อไปนี้ได้แก่ 1) ร่องรอยของมารจึงไม่ใช่จะเห็นแก่สุขหรือทุกข์ แต่ให้เห็นในกุศลหรืออกุศล 2) สุข ทุกข์ เกิดได้ ดับได้ เป็นธรรมดา และ 3) ศีลมีค่ามาก อย่าแลกเพียงเพื่อความสุขเล็กน้อย

ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ เรารู้ เราทำ ให้ระมัดระวัง ให้รักษาความดีกุศลธรรมของเราให้มันเต็มที่ แยกแยะให้เห็นความดี ความไม่ดี ให้มันถูกต้องตามกระบวนการของกุศลอกุศล กุศลให้เอาไว้ จะสุขทุกข์ไม่ว่า แต่ทำกาย วาจา ใจ ให้มันชอบ จะทำให้ละอกุศล เพิ่มกุศล เป็นความกล้า เป็นความเพียร กล้าที่จะฉีกสัญญาปีศาจนี้ ไม่ไปตามทางที่มารขีดเอาไว้ แต่ดำเนินไปตามทางใหม่ที่เป็นทางอันประเสริฐ (อริยมรรคมีองค์ 8) ซึ่งเป็นความดี เป็นสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นภายนอกเป็นเครื่องล่อ เป็นทางโล่งทางโปร่ง ที่มีความเกษม ที่มีความเย็น เป็นที่สุดจบได้

Time Index

[03:13] เกริ่นนำ จุดที่ต้องเลือก  | เมื่อคุณขายวิญญาณให้กับมาร

[10:16] มารคือผู้ล้างผลาญความดี (อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร)

[16:05] เงื่อนไขสัญญาการแลกเปลี่ยนของมาร

[22:44] จุดใดที่มีเหยื่อ จุดนั้นย่อมมีกับดัก

[28:37] ขายหมดตัว

[31:30] มารทวงคืนสัญญา

[38:10] 3 สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ และแยกแยะให้ถูกต้องด้วยปัญญา

[48:41] ทำให้เกิดความรู้ตัวรอบคอบ

[49:47] อาสวะเกิดขึ้นในจิตบนทางของมาร คือ มิจฉามรรค

[52:15] อริยมรรค์มีองค์ 8 คือ ทางออกของทางวนทางตัน

[54:24] กล้าที่จะสู้กับมาร ด้วยความดี

[59:11] สรุป


ฟัง "โลหิจจสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

ฟัง "ประเด็นธรรม "อวิชชา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ฟัง "กับดักความอยาก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ฟัง "รู้เท่าทันมาร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563

ฟัง "มารตัชชนียสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

ฟัง "อย่าให้มารได้ช่อง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559