Q: ประพฤติธรรมมาตลอด สุดท้ายเป็นอัลไซเมอร์ จะไปดีหรือไม่?

A: จิตลึกลงไปยิ่งกว่าสมอง การสะสมความดีจนเป็นอาสวะ จิตจะน้อมไประลึกถึงความดีนั้นได้แน่ 

Q: จิตที่มีกำลังเป็นเช่นไร?

A: ถ้าเราอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งแล้ว เราสามารถที่จะรักษาความเป็นสภาวะนั้นได้ นี่คือบ่งบอกถึงการที่จิตมีกำลัง ฝึกมาตามศีลสมาธิปัญญา จิตที่มีกำลังสูงสุดคือต้องวางมันได้เข้าใจในอริยสัจ แข็งอยู่แต่นุ่มนวล

Q: ถ้าจะเริ่มภาวนาควรจะรู้อะไร?

A: ภาวนาคือพัฒนามาตามมรรคแปด โดยเริ่มต้นที่สติ

Q: นิมิตแท้ นิมิตเทียมต่างกันอย่างไร จะหลงหรือไม่

A: คนที่มีปัญญาจะทราบแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเทียม ตั้งสติเอาไว้เพื่อให้เห็นตามจริง นิมิตทั้งหมดล้วนมีความไม่เที่ยง

Q: ขี้ลืม กังวล ใจร้อน ธรรมะข้อไหนแก้ได้

A: ขี้ลืม: ตั้งสติเอาไว้ แต่ถ้าเป็นส่วนความจำก็ต้องอาศัยปัญญา

กังวล: แก้โดยการเห็นตามเป็นจริง ทำความเพียรให้มากตามมรรคแปด

ใจร้อน: มีความเพียรมีเมตตา และให้เห็นทุกข์มากๆจะวางได้

Q: รโชหรนัง รชังหรติ กับการทำตัวแบบผ้าขี้ริ้ว ถูกต้องหรือไม่?

A: เมื่อไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ เหมือนผ้าเช็ดธุลี สิ่งที่เหลือก็คือความสบายใจ ตรงนี้เป็นปัญญา

Q: ผิดหวังจาก idol ธรรมะข้อไหนช่วยได้

A: เป็นโทษของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปให้เห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมด้วย ต้องฉลาดขึ้น ให้ตั้งอยู่ในธรรมโดยมีสติสัมปชัญญะในศรัทธาต่อไป

Q: พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและศรัทธาในอะไร?

A: ค้นพบความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่ และศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆ

Time index

[06:52] อัลไซเมอร์กับจิตสุดท้าย

[14:29] จิตที่มีกำลัง

[22:57] สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเริ่มภาวนา

[27:11] นิมิตแท้ นิมิตเทียม

[38:13] ขี้ลืม กังวล ใจร้อน

[46:26] ผ้าเช็ดธุลี

[49:13] วิธีรับมือเมื่ออกหักจาก idol

[55:24] การค้นพบและศรัทธาของพระพุทธเจ้า