สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจ ถึง 4 เรื่องด้วยกัน ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่าให้พุทธสาวกฟังเพื่อให้เห็นโทษของการครองเรือน และการมีใจเป็นอื่นกับคู่ครองของตนเอง ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนถึงสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนต้องระมัดระวังดังนี้ “ความประพฤติชั่ว เป็นมลทินของสตรี, ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้, ธรรมอันลามกทั้งหลายเป็นมลทินแล ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า, เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินนั้น, อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง, ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายละมลทินนั่นได้แล้ว ย่อมเป็นผู้หมดมลทิน” ทั้ง 4 เรื่องมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร สามารถรับฟังกันได้ที่นี่

   

Time index

[00:02] โทษของการครองเรือน 

[05:30] ธรรมบทแปล เรื่อง กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง ภาคที่ 7 เรื่องที่ 186

[20:38] เรื่อง อสาตมนฺตชาดก ว่าด้วยอสาตมนต์ 

[37:54] เรื่อง ตักกชาดก

[46:39] เรื่อง อันธภูตชาดก


อ่าน "เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มลวรรคที่ ๑๘

อ่าน "อาสาตมันตชาดก" อรรถกถา อาสาตมันตชาดก ว่าด้วย หญิงเลวทราม

อ่าน "ตักกชาดก" อรรถกถา ตักกชาดก ว่าด้วย ธรรมดาหญิง

อ่าน "อัณฑภูตชาดก" อรรถกถา ว่าด้วย การวางใจภรรยา