หมวดธรรมที่เป็นเหมือนบันไดอันจะนำให้ขึ้นไปสู่โลกุตตระ คือ เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับเพื่อให้เกิดความลึกซื้ง ลุ่มลึกยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นส่วนที่ชี้แนวทางที่จะไปสู่ปรมัตถ์ ส่วนที่เป็นระดับเหนือโลก โดยมักจะแสดงไว้กับบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์หรือว่าผู้ครองเรือน ผู้ที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยเหย้าเรือน ธรรมะส่วนนี้เราเรียกว่า "อนุปุพพิกถา" โดยไว้เป็น 5 หัวข้อด้วยกัน

"ดูก่อนยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่ แล้วนั่งลง เราจะแสดงธรรมให้ฟัง"""

Time Index

[01:20]ภาวนาพุทโธ

[11:53]บันไดไปสู่โลกุตตระ

[18:29]ทานกถา: การให้ทาน

[23:02]สีลกถา: การรักษาศีล

[27:38]สัตตกถา: สวรรค์

[38:37]กามาทีนวกถา: โทษของกาม

[56:57]เนกขัมมานิสังสกถา : อานิสงค์ของการออกจากกาม (การออกบวช)

[57:14]สรุป : ธรรมะอันเป็นแนวทางเพื่อปูพื้นฐานจิตใจของบุคคลผู้เริ่มต้นภาวนาให้ไปสู่โลกุตตระธรรมได้โดยเริ่มจากการให้ทาน การรักษาศีล คุณของสวรรค์ โทษของกาม จนถึงอานิสงค์ของการออกจากกาม


อ่าน "เรื่องยสกุลบุตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑

ฟัง "การทำบุญ" ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ฟัง "อนุปุพพิกถา" ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ฟัง "คำพุทธ – เรื่อง พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕,ยสกุลบุตร ๑ และ ชฎิลอุรุเวลกัสสป" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ฟัง "อะไรคือสิ่งที่เป็นบุญ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561