อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย

ชนะตนนั่นแหละ ดีกว่า

ชัยชนะเป็นความปรารถนาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เพราะสามารถทำให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู่ในรูปแบบใดก็ตาม บางครั้งชัยชนะก็ทำให้เกิดศัตรู สร้างความเกลียดชัง ความอาฆาต จองเวรกันมากขึ้นและจะเกิดการต่อสู่ไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามหากต้องชัยชนะแบบราบคาบต้องเป็น "การชนะตนเอง" เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 

การชนะตนเอง คือ การฝึกตนตามกระบวนการของอริยมรรคมีองค์แปด เป็นความสามารถในการเอาชนะกิเลสของตนเองให้ได้ เพื่อการควบคุมตนเองให้ประพฤติในสิ่งที่ดีงามทั้งทางกาย วาจา และใจ ถือเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" ไว้ในวันมาฆบูชา อันประกอบไปด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส

หากชนะใจตนเองได้แล้วนั้น การชนะใจผู้อื่นจะยิ่งนำมาซึ่งสันติภาพ เพราะเป็นชัยชนะที่ไม่เบียดเบียนใคร อีกทั้งชัยชนะนั้นกลับให้แพ้อีกไม่ได้ และเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง รู้พร้อม นิพพานด้วย ดังเช่นที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ พระองค์ทรงชนะตนเองแล้วจึงชนะใจผู้อื่นด้วยการอบรมสั่งสอนสาวกให้เลื่อมใสในพระธรรม เมื่อปวงชนได้นำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติย่อมเกิดความสงบสุขบนโลกใบนี้

Time index

[02:52] คำถาม: เปรียบเทียบกระแสน้ำ กระแสไฟฟ้า กับ กระแสการเกิดดับ ได้หรือไม่

[04:24] เห็นเกิดดับได้ด้วยสมาธิ และเข้าใจถึงเหตุและผลที่ทำให้เกิดขึ้น

[05:19] ในทางพระพุทธศาสนา "เกิดดับ" คือ ความไม่เที่ยง

[07:21] คำถาม: ต่อยอดการปฏิบัติธรรมและการน้อมพิจารณาอสุภกรรมฐานมาสู่ตน จากประสบการณ์ในการทำงาน

[09:03] ต้องพิจารณาและเข้าใจได้ถึงความเป็นของปฏิกูล ความเป็นของไม่สวยงาม

[10:14] คำถาม: การอธิษฐานจิต เพื่อปรารภพระนิพพาน

[10:45] ต้องเป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

[11:44] คำถาม: "ความดียิ่งเปิดเผย ยิ่งเจริญ" กับ "ชอบคุยโวว่าตนเป็นคนมีศีล มีคุณธรรม" ควรจะปฎิบัติตนให้สมดุลได้อย่างไร

[14:04] ขึ้นกับเจตนาในการกระทำนั้นต้องไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตัณหา ที่มีความเป็นสภาวะ (ภพ) มีอำนาจความเพลิน (นันทิ) และกาม

[16:17] อย่าให้ความดีมาสุดจบที่เรา ต้องไม่ยอมให้มารมาล้างผลาญความดีของเราได้

[21:20] คำถาม: ฌาน 2 จะไม่มีวิตกวิจารณ์หรือการใคร่ครวญ เหลือแต่สมถะ ไม่มีวิปัสสนา ถูกต้องหรือไม่

[26:07] สมถะและวิปัสสนาต้องคู่กัน สมดุลกัน และเข้ากันได้ จะทำให้เกิดญาณหรือปัญญาขึ้น

[31:57] คำถาม: บิดาและมารดาควรวางใจอย่างไร ในวันที่ลูกต้องการแยกบ้านไปมีชีวิตครอบครัวของตนเอง

[34:57] ปัญหาอยู่ที่ "อวิชชา" ครอบงำอยู่บวกกับ "ตัณหา" จึงทำให้ไม่เห็นว่าความทุกข์เกิดจาก "เพราะอยากอะไรแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้น จึงเป็นทุกข์"

[45:37] คำถาม: ความหมายของคำว่า "อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย" (อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย)

[46:24] อ้างอิงจากนิทานธรรมบท มีความหมายว่า "ชนะตนนั่นแหละ ดีกว่า"