ในตอนนี้ เป็นเนื้อหาที่มาในทุกนิบาตส่วนปลาย (ตติยปัณณาสก์) เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างระหว่าง "อามิส" และ "ธรรม" ในความเป็นเลิศ ในแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นที่มาใน ทานวรรค หมวดว่าด้วยทาน มี 10 ข้อ [142-151] และ สันถารวรรค หมวดว่าด้วยการรับรอง มี 12 ข้อ [152-161] 

…ในการกระทำทุกอย่างของเรา มันมีธรรมทานได้ ด้วยการนำเอาธรรมะมาปฏิบัติ เช่น มีการให้อภัย มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีการปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6 อย่างดี ขยันทำมาหากิน เป็นต้น ซึ่งจุดที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกสิ่งที่เป็นธรรมะกับสิ่งที่เป็นอามิสนี้ ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นความละเอียด ความประณีตลึกซึ้งที่มากยิ่งขึ้นตามนัยของ "การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง" 

Time index

[02:34[ ทานวรรค และ สันถารวรรค | เปรียบเทียบ "อามิส" และ "ธรรม" ในแต่ละหัวข้อในแต่ละประเด็น    

[04:08] [142] อามิสทาน และ ธรรมทาน    

[06:09] ทำความเข้าใจในเรื่องของทาน    

[16:33] [143] การบูชายัญด้วยอามิส และ ด้วยธรรม    

[22:12] [144-145] การสละ (จาคะ) และการบริจาค ในอามิสและธรรม

[24:43] [146] การบริโภคอามิส และ ธรรม    

[28:27] [147] การคบหากันด้วยอามิส  และ ด้วยธรรม    

[33:25] [148] การจำแนกอามิส  และ จำแนกธรรม    

[35:22] [149-151] การสงเคราะห์ / การอนุเคราะห์ / ความเอื้อเฟื้อ ด้วยอามิส และ ด้วยธรรม

[37:43] [152-153] การรับรอง (สันถาร)  / การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) ด้วยอามิส  และ ด้วยธรรม

[42:32] [154-156] การเสาะหา / การแสวงหา / การค้นหา ซึ่งอามิส และ ธรรม   

[46:08] [157] การบูชาด้วยอามิส และ ด้วยธรรม     

[47:56] [158] ของต้อนรับแขกคืออามิส และ คือธรรม    

[48:37] [159-160] ความสำเร็จ / ความเจริญ ทางอามิส และ ทางธรรม    

[50:54] [161] อามิสรัตนะ (รัตนะคืออามิส)  และ ธัมมรัตนะ (รัตนะคือธรรม)

[52:27] [162-163] การสะสมอามิส และ การสั่งสมธรรม | ความไพบูลย์แห่งอามิส และแห่งธรรม


อ่าน "๓. ตติยปัณณาสก์ ๓. ทานวรรค หมวดว่าด้วยทาน" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "๓. ตติยปัณณาสก์ ๔. สันถารวรรค หมวดว่าด้วยการรับรอง" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต