มหาสาโรปมสูตร และจูฬสาโรปมสูตร เป็นอุปมาการประพฤติพรหมจรรย์กับแก่นไม้ ที่พระพุทธเจ้าได้อบรมภิกษุท้ั้งหลายว่าไม่ให้มีความดำริเต็มรอบ เพียงเพื่อการประพฤติปฏิบัติที่ได้ผลเล็ก ๆ น้อย ๆ เปรียบไว้เหมือนกับคนที่จะไปหาแก่นไม้ แต่ไปเจอใบ เจอต้น เจอสะเก็ดมัน ก็เอาแค่นั้นพอแล้ว มันมีที่ลึกซึ้งเข้าไปจนถึงแก่นอยู่

Time index

[02:05] มหาสาโรปมสูตร อุปมาพรหมจรรย์กับแก่นไม้

[07:47] สะเก็ดพรหมจรรย์

[14:09] เปลือกพรหมจรรย์

[21:46] กระพี้พรหมจรรย์

[28:31] แก่นพรหมจรรย์

[35:57] จูฬสาโรปมสูตร อุปมานักบวชกับผู้แสวงหาแก่นไม้


อ่าน "มหาสาโรปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "จูฬสาโรปมสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์