การศึกษาเล่าเรียนเหมือนการไปจับงูพิษถ้าจับไม่ถูกไม่ดีมันฉกกัดได้ถ้าเราไม่ทำสมาธิให้ดีก่อนการเรียนไป เข้าใจไปรู้ไปบางทีอวิชชามันเพิ่มขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแต่โง่ลงเพราะมีกิเลสมากขึ้นวิธีป้องกันไม่ให้กิเลสมากขึ้น ในการศึกษาเล่าเรียนไม่ให้เผลอเพลินไปคือการที่เราต้องรู้จักตรวจสอบตัวของเราเองทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และนักบวชด้วยซึ่งสามารถใช้วิธีและขบวนการต่างๆ เหล่านี้ในการพิจารณาตนเองเป็นต้นเป็นปฐมแล้วจึงค่อยขยายต่อไปในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ใช่รูปแบบของการนั่งสมาธิภาวนาแต่เป็นการพัฒนาตนเองอยู่ในทุกรูปแบบเพื่อให้มีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นจึงต้องคอยตรวจสอบใคร่ครวญตัวเองอยู่เสมอไตร่ตรองทุกวันเช้าเย็นจะสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองเป็นวิมังสาเป็นผู้มีความก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้ดีมากแน่นอน

Time Index

[00:48]เริ่มปฏิบัติด้วยการตามระลึกถึงลมหายใจ

[11:58] ใต้ร่มโพธิบท:ผู้สอบทานตัวเอง|วิธีป้องกันไม่ให้กิเลสมากขึ้นคือรู้จักตรวจสอบตัวเอง

[15:55]พระสูตร:ผู้สอบทานตน ข้อสอบทานที่นักบวชควรพิจารณาเนืองๆมาในอังคุตรนิกาย

[19:21]นักบวชคือบุคคลที่เห็นโทษในสังสารวัฏคือผู้ที่รักษาศีล8ขึ้นไป

[22:41]1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว

[25:30]2. ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น |ทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่าย |ต้องพิจารณาการที่จะได้มา ใช้ไป

[28:59]3. อาการกายวาจาอย่างอื่น |จูฬฯ/มหาสาโรปมสูตรอุปมาด้วยแก่นไม้ |ลักษณะของวิมังสา

[33:09]4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ |เอาศีลมาเป็นบรรทัดฐาน

[35:03] 5. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ | เมื่อผู้รู้มาตักเตือน เรารับฟังด้วยความเคารพหนักแน่นได้หรือไม่

[37:52]6. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น |สัมมัปปธาน 4 ข้อปัญญาสัมปทามีปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริง

[43:44] 7. พิจารณาเรื่องกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของตนฯต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนทางแก้คือทำตามมรรคแปดเพราะมรรคแปดดับกรรมได้

[47:13] 8. วันคืนล่วงไปๆบัดนี้เราทำอะไรอยู่ |จะทำอย่างไรให้งานที่ทำอยู่มีมรรคแปดเข้าไปแทรกอยู่

[52:14]9. เรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่หมายถึงเสนาสนะอันสงัดยินดีในการที่ไม่คลุกคลีกันยินดีในการที่จะไม่มีเพื่อนสอง

[55:28]10. ปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษ|ธรรมที่เหนือกว่ามนุษยธรรมคือสมาธิ

[58:22] ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ |ตรวจสอบเสมอคือเท่าไหร่