มนุษย์ปรารถนาความไม่มีศัตรูปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาความไม่จองเวรปรารถนาความไม่มีโทษ ต่างก็รักสุขต่างก็เกลียดทุกข์แต่ทำไมยังมีคนจองเวรกันมีศัตรูกันให้โทษกันเบียดเบียนกันหาความทุกข์ให้กันนำความสุขออกไปจากกันได้ท่านบอกไว้ว่า“เพราะมีความริษยาและมีความตระหนี่”

ที่พูดกัน“อยู่ยาก ๆเพราะกระแสมันแรง” กระแสของตัณหาซัดสาดถาโถมบีบคั้นรึงรัดแล้วถ้าจะทำงานถ้าจะมาในแนวทางธรรมะจะหาความสุขจะแต่งหน้าทำสวยหรือลงทุนให้งอกเงยได้ไหม

จุดประสงค์ของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ในชีวิตประจำวันอยู่ผาสุกได้ความผาสุกต่างหากผัสสะต่างหากที่ต้องฝึกต้องทำเพื่อให้เวลามีผัสสะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือวัดก่อนระหว่างหรือหลังฟังธรรมวันที่รักษาศีลเต็มที่หรือวันอื่น ๆที่ถ้าเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจยังระวังรักษาจิตของเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจุดนี้จุดที่ระวังรักษาผัสสะได้ที่ถ้าตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องจะเป็นการลับคมปัญญาด้วยซ้ำ

คนเรามีสองตาบางคนมีตาเดียวบางคนตาบอด แต่คนไม่มีตาคือคนที่ไม่เห็นช่องทางที่จะทำให้เกิดทรัพย์นั่นคือตาที่หนึ่งส่วนตาที่สองคือตาที่เห็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเห็นธรรมที่มีโทษไม่มีโทษ

ลำพังตาเดียวมีวิสัยทัศน์บางทีกะระยะผิดพลาดได้ ทำเต็มที่แต่ถ้าผิดศีลด้วยความโลภด้วยความอยากความเพ่งเล็งเอาทรัพย์ความตระหนี่ความห่วงกั้นความจับอกจับใจความสงบมัวเมาความยินดีความปลงใจรักอันนี้คือพลาดได้แน่นอนจะไม่เป็นไปตามทางธรรมะ

แต่ให้มีตาทั้งสองข้างตาที่หนึ่งตาที่สองเห็นช่องทางที่จะรักษาจิตเห็นช่องทางที่จะปฏิบัติให้อยู่เหนือความพอใจความไม่พอใจมีความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างดีเหนือสุขเหนือทุกข์ทำจิตให้เหมาะสมมีทั้งกรุณาอุเบกขาเมตตาด้วยจิตใจที่เข้ากันดีเหมือนทองคำที่นุ่มนวลจิตใจที่เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วห่อทองสามารถอดทนต่อสิ่งที่มากระทบได้ถ้าเราใส่ส่วนผสมให้ถูกเอาฆ้อนตีเข้าไปที่ทองคำบริสุทธิ์มันจะนุ่มไปตามแรงที่มากระทบไม่ขาดไม่แตกอยู่ได้กระแสแรงยังไง มันอยู่ได้เพราะว่า “ไม่มีใครที่จะทำร้ายทำลายคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย”

Time Index

[00:50] จุดประสงค์ของการฟังธรรมปฏิบัติธรรม

[05:13] ประเด็น | การดำเนินชีวิตเจาะจงมาที่ผู้ที่ตั้งใจมาในทางธรรม

[07:41] ความตริตรึกของท้าวสักกะ

[12:19] ชีวิตมันอยู่ยาก จะทำอย่างไร | ทำความเข้าใจแนวทางในทางธรรมะ

[16:21] บริบทของการปฏิบัติธรรม

[18:53] คนที่มีตา 2 ข้าง

[25:58] มีตาที่จะเห็นกุศลอกุศล

[29:40] ประเด็น | ต้องการปฏิบัติให้ลึกซึ้ง

[31:06] มีจิตเสมอด้วยผ้าขี้ริ้ว โดยนัยของพระสารีบุตร

[40:03] ประเด็น | ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ให้ถูกต้อง

[45:39] ประเด็น | ผูกเวรกันด้วยริษยาและความตระหนี่

[52:13] ทำไมจึงมีกามวิตกเกิดขึ้น

[53:50] วิธีชนะ คือ ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8


อ่าน “สักกปัญหสูตร ว่าด้วยปัญหาของท้าวสักกะ” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

อ่าน “ตัณหาวิจริตนิทเทส” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] วิภังคปกรณ์

อ่าน “อรรถกถาปปัญจขยสูตร” อรรถกถา ขุททกนิกาย อุทานจูฬวรรคที่ ๗ ปปัญจขยสูตร

อ่าน “มานะ 9” พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ฟัง “สักกปัญหสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฟัง “เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฟัง “ธรรมบท-วุฏฐิสูตร” ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฟังรายการ “ใต้ร่มโพธิบท” ได้ที่เว็บไซต์