สังคมสมัยนี้อยู่ยาก หากมีปัญญาไม่เต็มที่จะเกิดความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจจากสิ่งที่ปรารถนาแปรเปลี่ยนไป หรือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ในสิ่งนั้น ซึ่งก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย เงื่อนไข และการปรุงแต่งที่ต่างกัน

ธรรมะ 2 อย่างที่จะทำให้อยู่ง่ายได้ขึ้น ได้แก่

อดทนให้มากที่สุดต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจ

มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของอริยสัจสี่

การแสดงออกทางหนึ่งของปัญญาคือ วาจา หากใช้ในทางสัมมาทิฏฐิจะเป็นศาสตราวุธที่ใช้สำหรับขูดเกลากำจัดกิเลสได้ แต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเปรียบเสมือนหอกดาบใช้ทิ่มแทงกัน

ดังนั้น การพิจารณาใคร่ครวญไปตามปฏิปทาและคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตนตามกระบวนการของอริยมรรคมีองค์แปด จะทำให้เราสามารถเห็นตามความเป็นจริง คลายกำหนัด ปล่อยวาง และทำที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานได้

Time index

[01:21] เกริ่นนำ

[03:07] คำถาม: สิ่งที่คมที่สุด

[04:04] อ้างอิงจากพุทธพจน์ก่อนปรินิพพาน สิ่งที่คมที่สุดคือ ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อใช้ขูดเกลาหรือกำจัดกิเลส

[10:17] คำถาม: อวิชชา หมายถึงอะไร

[10:50] อวิชชา หมายถึง ความไม่รู้ในอริยสัจสี่

[12:37] คำถาม: ดับอวิชชาทำอย่างไร

[13:57] ดับอวิชชาด้วยการทำวิชชาให้เกิดขึ้นด้วยกาารมีสัมมาทิฏฐิ

[24:55] ธรรมะ 2 อย่างที่จะทำให้อยู่ง่ายในสังคมที่อยู่ยาก ได้แก่ อดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจ และ มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องของอริยสัจสี่

[42:25] คำถาม: อจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิด ที่เมื่อคิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้า แล้วสิ่งที่ควรจะคิดคืออะไร

[43:05] เป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่จะคิด เพราะหากปัญญาไม่ถึงก็ไม่สามารถหาคำตอบได้

[47:02] สิ่งที่ควรจะคิดคือ พระพุทธเจ้ามีอยู่จริง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง การคิดใคร่ครวญไปตามปฏิปทา คำสอนของพระพุทธเจ้า และกระบวนการของอริยมรรคมีองค์แปด

[52:31] คำถาม: อ้างอิงจาก "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ ในอายตนะนั้น ไม่ใช่ดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกหน้า ไม่ใช่พระจันทร์ ไม่ใช่พระอาทิตย์ ไม่ใช่การมา ไม่ใช่การไป ไม่ใช่การตั้งอยู่ ไม่ใช่การจุติ ไม่ใช่การเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ความเป็นไป ไม่ใช่อารมณ์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นคือ ที่สุดแห่งทุกข์" คำว่า "อายตนะนั้นมีอยู่" หมายความว่าเช่นไร

[53:09] หมายถึง การทำที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพาน นั่นเอง